همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تاثیر افزودن مقادیر اندکی ZrO2 ، BaO ، TiO2و مقادیر اضافی سیلیس بر رفتار تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت- مولایت )

نویسندگان: سحر ملازاده بیدختی , طاهره سادات جعفرزاده کاشی2 , جعفر جوادپور , بیژن افتخاری یکتا , عباس یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: زیبایی و ظاهری شبیه به دندان طبیعی باعث شده است که استفاده از شیشه– سرامیک های دندانی به عنوان مواد دندانی ترمیمی روندی رو به رشد داشته باشد. استفاده از شیشه- سرامیک های حاوی آپاتیت در دندانپزشکی ترمیمی در سال های اخیر زمینه های تحقیقاتی وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف مطالعه اخیر بررسی اثر افزودن مقادیر بسیار اندکی ZrO2 ، BaO ، TiO2و سیلیس بر رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه- سرامیک های آپاتیت مولایت می باشد. مواد و روش ها: شیشه های متفاوتی در سیستم SiO2- Al2O3-P2O5 -CaO-TiO2-BaO-ZrO2-CaF2 انتخاب گردیدند. دمای انتقال شیشه (Tg) و رفتار تبلور ترکیبات متفاوت با استفاده از آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) و آنالیز اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: افزودن BaO و TiO2 منجر به کاهش دمای تبلور و کریستالیزاسیون فازهای آپاتیت و مولایت میگردد، ZrO2 و مقادیر SiO2 منجر به افزایش دماهای ذکر شده می گردند. آنالیز اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که فازهای آپاتیت و مولایت فازهای متبلور شده در حین عملیات حرارتی میباشند. این فازها در حضور مقادیر اضافی سیلیس مورفولوژی کروی دارند. سایر افزودنی ها منجر به مورفولوژی میله ای با ابعاد متفاوت میشوند. فازهای کریستالین میله ای دارای ابعادی در حدود 20 میکرون در شیشه-سرامیک های حاوی BaO و TiO2 بودند. افزودن ZrO2 منجر به افزایش طول فازهای کریستالین تا 50 میکرون و بیشتر می گردد. بر اساس نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی رفتار تبلور فازهای بلوری در حضور ZrO2 به صورت سطحی می باشد. بر این اساس، شیشه-سرامیک های حاوی BaO و TiO2 ریزساختار مناسب تری برای تهیه ترمیم های تمام سرامیک دارند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: آپاتیت-مولایت, ریز ساختار, تبلور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039084,
author = {ملازاده بیدختی, سحر and طاهره سادات جعفرزاده کاشی2 and جعفر جوادپور and بیژن افتخاری یکتا and عباس یوسفی},
title = {بررسی تاثیر افزودن مقادیر اندکی ZrO2 ، BaO ، TiO2و مقادیر اضافی سیلیس بر رفتار تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت- مولایت},
booktitle = {همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: آپاتیت-مولایت، ریز ساختار، تبلور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر افزودن مقادیر اندکی ZrO2 ، BaO ، TiO2و مقادیر اضافی سیلیس بر رفتار تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت- مولایت
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A طاهره سادات جعفرزاده کاشی2
%A جعفر جوادپور
%A بیژن افتخاری یکتا
%A عباس یوسفی
%J همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک
%D 2013

[Download]