مهندسی حمل و نقل, دوره (4), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (303-313)

عنوان : ( تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: حمیدرضا بهنود , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اطلاعاتی از گذشته در زمینه اقدامات و شاخص های عملکرد قبلی سازما نهای مختلف در جهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم با هدف تعیین کارآیی اقدامات انجام شده در هر سال بین استا نهای مختلف و تعیین اهداف آینده طراحی شده است. تعیین کارآی یهای نسبی بین استا نهای مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. اطلاعات برای تحلیل وکاربرد در برنامه ریزی ایمنی راه بر اساس روش ارایه شده در این تحقیق، شامل مجموعه های از شاخصهای عملکردی است که عمدتاً توسط کمیسیون ایمنی راه های کشور تنظیم شده است. در نتایج تحقیق مقدار شاخص ناکارآیی، شامل نسبت مجموع وزن دار نرخ تلفات، به مجموع وزن دار شاخ صهای عملکرد ایمنی راه برای 60 واحد تصمیم دربرگیرنده 30 استان ایران در دو سال 1387 و 1388محاسبه شده است. بر اساس این شاخص ناکارآیی به دست آمده، الگوگذاری و تعیین واحدهای موفق در تأمین ایمنی راه انجام شده و اهداف سایر استا نها بر اساس فعالی تهای انجام شده در این استا نهای موفق شناسایی می شود. در انتهای این مقاله مباحث قابل بحث پیرامون تحلیل های انجام شده ارایه گردیده است که شامل تحلیل واحدهای کارآ و مقایسه ناکارآیی بین دو سال می شود.

کلمات کلیدی

, شاخصهای عملکرد ایمنی راه, تحلیل پوششی داد هها, الگوگذاری, تعیین اهداف, ریسک تلفات جادهای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039085,
author = {بهنود, حمیدرضا and آیتی, اسماعیل and پیرایش, محمدعلی},
title = {تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها},
journal = {مهندسی حمل و نقل},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {September},
issn = {2008-6598},
pages = {303--313},
numpages = {10},
keywords = {شاخصهای عملکرد ایمنی راه، تحلیل پوششی داد هها، الگوگذاری، تعیین اهداف، ریسک تلفات جادهای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
%A بهنود, حمیدرضا
%A آیتی, اسماعیل
%A پیرایش, محمدعلی
%J مهندسی حمل و نقل
%@ 2008-6598
%D 2013

[Download]