علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (411-417)

عنوان : ( بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) )

نویسندگان: هاجر نعمتی دربندی , مجید عزیزی ارانی , سمانه محمدی , ساجده کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف محلول ورمی واش بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل چهار غلظت مختلف محلول ورمی واش (0، 3000، 6000 و 12000 پی پی ام) بودند. در مرحله گلدهی صفات مورفولوژیک گیاه شامل ارتفاع بوته، تعداد گره و فاصله میان گره ها و همچنین وزن تر بوته، سطح برگ، وزن خشک بوته، درصد و عملکرد اسانس اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارها بر روی صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد گره، فاصله میانگره ها، سطح برگ، وزن خشک بوته و عملکرد اسانس معنی دار بودند. بیشترین مقدار ارتفاع (91/84 سانتی متر)، تعداد گره (20/23)، سطح برگ (52/8853 سانتی متر مربع) و وزن خشک بوته (31/174 گرم بر بوته) مربوط به تیمار 3000 پی پی ام و بیشترین فاصله میان گره (02/7 سانتی متر) و عملکرد اسانس (6 گرم بر متر مربع) مربوط به تیمار 12000 پی پی ام بود. تیمار 3000 پی پی ام، به عنوان بهترین تیمار شناخته شد که حاکی از فعال بودن تنظیم کننده های رشد در غلظت های کم و در شرایط دسترسی کامل به عناصر غذایی در محلول ورمی واش می باشد.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, کودهای بیولوژیک, گیاهان دارویی, مواد موثره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039091,
author = {نعمتی دربندی, هاجر and عزیزی ارانی, مجید and محمدی, سمانه and کریم پور, ساجده},
title = {بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {411--417},
numpages = {6},
keywords = {بادرنجبویه، کودهای بیولوژیک، گیاهان دارویی، مواد موثره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)
%A نعمتی دربندی, هاجر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A محمدی, سمانه
%A کریم پور, ساجده
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]