کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04

عنوان : ( ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز )

نویسندگان: سینا همدانی , حمیدرضا محمدی , سیدجواد اختر شناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایی همال ،ِ اً نّ خ اَ یً ک اَ تً هَی ذٌّسی را در الگ یَ خی شٌ-کاهی گٌش هحاسث آى را تا گًاتی یَتی در ایی الگ همایس هی ک یٌن. شًاى هی د یّن ک در حالت اّی خالض رفتار اً نّ خ اَ یً ذٌّسی گًاتی یَتی، وّا غً رَ ک ا تًظار هی ر دٍ، هشات ا ذً. وّچ یٌی، مًش اًک کَی آهیختگی حالت ساها در اً نّ خ اَ یً ذٌّسی را تزرسی هی ک یٌن.

کلمات کلیدی

, ناهم خوانی هندسی, درهم تنیدگی کوانتومی, الگوی جینز-کامینگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039107,
author = {سینا همدانی and حمیدرضا محمدی and اختر شناس, سیدجواد},
title = {ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز},
booktitle = {کنفرانس اطلاعات کوانتومی},
year = {2013},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {ناهم خوانی هندسی، درهم تنیدگی کوانتومی، الگوی جینز-کامینگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز
%A سینا همدانی
%A حمیدرضا محمدی
%A اختر شناس, سیدجواد
%J کنفرانس اطلاعات کوانتومی
%D 2013

[Download]