اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , الهام غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تردد هواپیماها در بافت شهری و سر و صدای فرودگاه یکی از آثار نا مطلوب متداول زیست محیطی ناشی از احداث یا توسعه فرودگاه از لحاظ کنترل آلودگی صوتی پر زحمت ترین آن ها است. اثرات سر و صدای هواپیما بر مناطق شهری پیرامون فرودگاه مسأله ای جدی در امر هوانوردی است. گسترش فرودگاه ها سبب شده است تا امروزه فرودگاه ها و مناطق مسکونی بسیار به یکدیگر نزدیک شوند و همین موضوع اهمیت بررسی آثار آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیماها را آشکار تر می کند. در این تحقیق فرودگاه مشهد بعنوان یک منبع آلودگی صوتی و آثار مسیر تردد هواپیماها بر محدوده مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از پژوهش تعیین میزان تأثیرگذاری آلودگی صوتی مسیر تردد هواپیماها بر اختلال در خواب، بیماری های جسمی، استرس و بیماری روحی، تداخل در گفتار، ترس از برخورد، حالت عصبی و ارزش املاک، ساکنین اطراف فرودگاه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و از نظر روش شناسی جزء تحقیقات همبستگی یا همخوانی می باشد. با توجه به نقشه محدوده خطوط هوایی فرودگاه و مشاهده میدانی محدوده مورد مطالعه انتخاب شد. محدوده مورد نظر به لحاظ تأثیر مستقیم و نزدیکی به مسیر تردد هواپیماها به سه منطقه تقسیم گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از 377 پرسشنامه استفاده و در ادامه با نرم افزار Spss اطلاعات جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آنست که، اختلال در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی و تداخل در گفتار از عواملی هستند که صرف نظر از اولویت بندی متفاوتشان در سه منطقه از بیشترین میزان تأثیرپذیری از نویز هواپیماها برخوردار هستند. چشمگیر ترین اختلافی که در اولویت بندی شاخص ها در سه زون بچشم می خورد، مربوط به عامل قیمت املاک در زون دوم می باشد که در اولویت چهارم قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, آلودگی صوتی, فرودگاه, هواپیما, مسیر تردد هواپیما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039158,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and خاکپور, براتعلی and غفاری, الهام},
title = {اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلودگی صوتی، فرودگاه، هواپیما، مسیر تردد هواپیما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خاکپور, براتعلی
%A غفاری, الهام
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]