مرتع و آبخیزداری, دوره (65), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (569-580)

عنوان : ( بررسی کارآیی منطق فازی در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه )

نویسندگان: مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , امیر احمد دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی و برآورد جریان رودخانه برای هر منطقه و حوضه آبریز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می‌شود. در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی، FIS Fuzzy Inference System) برای انجام فرآیند پیش‌بینی جریان استفاده شده است. به این منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز لیقوان‌چای برای پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان، استفاده شد. در پیش‎پردازش اولیه داده‌ها، تصادفی بودن آن‌ها با استفاده از آزمون نقاط عطف مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت تعیین مدل‌های بهینه ورودی به سیستم‌ها، همبستگی‌نگار داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً جهت بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی، این فرآیند با تفکیک ماه‌ها، انجام شد. ارزیابی نتایج پیش‌بینی‌ها با استفاده از معیارهای آماری از جمله معیار ناش- ساتکلیف نشان داد که مدل FIS دقت بالا (9976/0=CNS) و خطای کمی (0113/0=RMSE) در پیش‏بینی داشته است و این روش می‌تواند به عنوان روشی کارآمد و دقیق در پیش‌بینی جریان رودخانه به کار گرفته شود. همچنین با بررسی نتایج نهایی، مشخص شد که دما در برخی از ماه‌ها (فروردین و آذر) در پیش‌بینی موثر بوده است

کلمات کلیدی

پیش‌بینی آبدهی؛ منطق فازی؛ سیستم استنتاج فازی (FIS)؛ رگرسیون خطی؛ حوضه لیقوان‌چای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039161,
author = {مرتضی نبی زاده and مساعدی, ابوالفضل and امیر احمد دهقانی},
title = {بررسی کارآیی منطق فازی در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2013},
volume = {65},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5044},
pages = {569--580},
numpages = {11},
keywords = {پیش‌بینی آبدهی؛ منطق فازی؛ سیستم استنتاج فازی (FIS)؛ رگرسیون خطی؛ حوضه لیقوان‌چای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی منطق فازی در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه
%A مرتضی نبی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر احمد دهقانی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2013

[Download]