آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (23-35)

عنوان : ( پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته در محدوده ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد و شیراز )

نویسندگان: محمد قبایی سوق , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی پدیده‌ای چند متغیره و ناشی از تغییرات عوامل مختلف هواشناسی می‌باشد و نوسانات هریک، می‌تواند سبب افزایش یا کاهش شدت این پدیده گردد. در این تحقیق، مدل چندمعرفه اسکالوگرام با استفاده از متغیرهای هواشناسی تبخیر تعرق پتانسیل، تعداد روزهای بارانی و مقدار بارش در هر یک از فصل‌های پائیز، زمستان و بهار جهت پایش خشکسالی گیاه زراعی گندم در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و شیراز طی یک دوره‌ی 50 ساله ارائه شده است. در مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته با تصحیح سطوح آستانه و وزن دادن به متغیرهای هواشناسی، معایب مدل‌های اسکالوگرام پیشین تصحیح گردید. هم‌چنین با برازش توابع توزیع مختلف بر مجموع امتیازات متغیرهای هواشناسی به کمک اصل انتقال هم‌احتمال، مقادیر آن‌ها جهت استفاده بهتر در تصمیم‌گیری‌ها به شاخص اسکالوگرام تبدیل شدند. نتایج نشان داد مدل اسکالوگرام تصحیح‌شده با در نظر گرفتن توزیع زمانی بارش و دخالت دادن تبخیر تعرق، مدلی مناسب برای پایش خشکسالی می‌باشد. بر اساس نتایج این مدل، مقدار بارش زیاد در یک سال که بخش عظیمی از آن در دوره‌ی کوتاهی رخ داده است نمی‌تواند به‌تنهایی عاملی برای ایجاد ترسالی باشد و ممکن است سالی با بارشی به‌مراتب کمتر اما با توزیعی مناسب‌تر، سبب ایجاد سالی با وضعیت رطوبتی نرمال گردد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, متغیرهای هواشناسی, گندم, اسکالوگرام, تابع توزیع احتمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039166,
author = {محمد قبایی سوق and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته در محدوده ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد و شیراز},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {خشکسالی، متغیرهای هواشناسی، گندم، اسکالوگرام، تابع توزیع احتمال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش خشکسالی گندم با استفاده از مدل اسکالوگرام تعمیم‌یافته در محدوده ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد و شیراز
%A محمد قبایی سوق
%A مساعدی, ابوالفضل
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2013

[Download]