پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , 2013-04-24

عنوان : ( ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , محمد سلمانی مقدم , محمد قنبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت شهرنشین و نیازمندی به ایجاد مراکز شهری جدید که بتواند جمعیت اضافه شده در شهرهای بزرگ را در خود جای دهد، از عوامل موثر در احداث شهرهای جدید بوده است. با توجه به رشد شهر نشینی در قرن حاضر موضوع ایجاد شهرهای جدید به عنوان یک ضرورت در جهت جذب سرریز جمعیت شهری و به منظور تمرکز زدایی جمعیت و اشتغال در جهان و از جمله در ایران مطرح و اجرا شده است. این پژوهش، به بررسی مشارکت شهروندی در شهر جدید بینالود به عنوان دومین شهر جدید « توصیفی تحلیلی » کلان شهر مشهد پرداخته است و روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله می باشد که با توجه به اینکه در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است برای تحلیل پرسشنامهها استفاده گردیده است و حجم نمونه ما برابر با ۳۱۰ نفر می باشد. جمعیت شهر SPSS از نرم افزار ٥ درصدی جمعیت این / جدید بینالود تا سال ١٣٩٠ برابر با ٣٨١٨ نفر می باشد که بیانگر تحقق ٦٦ شهر جدید می باشد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت شهر جدید بینالود بومی منطقه (روستای اوارشک و فخرداوود) هستند، تمایل کمی به ترک این شهر جدید دارند.

کلمات کلیدی

, مشارکت, بومی, غیر بومی, جمعیت, شهر جدید بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039167,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and محمد سلمانی مقدم and قنبری, محمد},
title = {ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشارکت، بومی، غیر بومی، جمعیت، شهر جدید بینالود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A محمد سلمانی مقدم
%A قنبری, محمد
%J پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری
%D 2013

[Download]