دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08

عنوان : ( پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل SARIMA )

نویسندگان: بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدلسازی و پیشبینی پارامترهای اقلیمی به دلیل تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و خشکسالیهای اخیر، اجتناب ناپذیر شده است. از جمله پارامترهای اقلیمی که در مدیریت منابع آبی و در کشاورزی دارای اهمیت هستند دمای حداکثر و حداقل میباشند. در این پژوهش، به منظور مدلسازی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد از آمار درازمدت میانگینگیری شده دو ایستگاه مشهد و گلمکان برای دوره آماری مشترک از سال 1987 تا برای دمای حداکثر ماهانه و SARIMA(0,0,0)(0,1,1) 2008 استفاده شد. با استفاده از سریهای زمانی، مدل 12 برای دمای حداقل ماهانه به عنوان الگوهای نهایی تعیین شدند. ضریب همبستگی SARIMA(0,0,0)(2,1,1) مدل 12 بالا در مرحله واسنجی و اعتبار سنجی مدلها گویای انطباق قابل قبول مقادیر مدل سازی شده و واقعی است. در 2018 ) انجام شد. مقایسه نتایج دو دوره - نهایت براساس مدلهای برازش یافته، پیش بینی برای 10 سال آتی ( 2009 2008 ) نشان داد که در دهه آتی دمای حداکثر و حداقل افزایش پیدا خواهد - 2018 ) و دوره پایه( 1987 - آتی ( 2009 کرد به طوری که افزایش در دمای حداکثر بیشتر در فصول گرم سال (بهار و تابستان) و افزایش در دمای حداقل بیشتر در فصول سرد سال (پاییز و زمستان) مشهود خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دمای حداکثر ماهانه , دمای حداقل ماهانه, سری زمانی, مدل سازی, پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039182,
author = {شعبانی, بهاره and موسوی بایگی, محمد},
title = {پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل SARIMA},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دمای حداکثر ماهانه ، دمای حداقل ماهانه، سری زمانی، مدل سازی، پیش بینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل SARIMA
%A شعبانی, بهاره
%A موسوی بایگی, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2013

[Download]