چهارمین کنفزانس خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری , 2012-08-23

عنوان : ( متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی )

نویسندگان: حسین میرزائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی مورد تاکید اند و سازمان ها برای توانایی در عرصه رقابت سعی در جذب،حفظ و پرورش نیروی انسانی خلاق و کیفی خود دارند. این تحقیق در بین چهار شرکت گاز شمال غرب کشور(آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل و زنجان) با هدف شناسایی مهمترین عوامل سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی در سال 1389 به انجام رسیده است.پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی انجام یافته است. نمونه مورد مطالعه 672 نفر بوده و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات و از نرم افزار Spss برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بدست نشان داد که چهار متغیر سازمانی مورد مطالعه در افزایش خلاقیت سازمانی کارکنان این شرکت ها موثر بوده اند و میزان همبستگی به این ترتیب بوده است »سیستم پاداش »(39/0) ،« سبک رهبری» (32/0) ، « جو سازمانی» ( 26/0) و»منابع» (24/0).

کلمات کلیدی

, شرکت گاز, خلاقیت, متغیرهای سازمانی , سبک رهبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039188,
author = {میرزائی, حسین},
title = {متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی},
booktitle = {چهارمین کنفزانس خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شرکت گاز، خلاقیت،متغیرهای سازمانی ،سبک رهبری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی
%A میرزائی, حسین
%J چهارمین کنفزانس خلاقیت شناسی،تریز و نوآوری
%D 2012

[Download]