هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی منابع آلودگی به باکتری سالمونلا و تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی و شناسائی گونههای درگیر در دو گاوداری شیری استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حسام الدین حلیمی , حسام الدین سیفی , مهرناز راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: مقدمه- سالمونلوز از مهمترین عوامل باکتریایی بیماریزا در انسان و یکی از امراض رایج در احشام است. هدف: مطالعهای برای تعیین سروتیپها و الگوی مقاومت ضدمیکروبی در میان جدایههای سالمونلا در گاوها و گوسالههای سالم، بیمار و کالبدگشایی شده انجام شد. روش- نمونههای مدفوعی، فیلتر شیردوشی و شیر مورد تغذیهی گوسالهها ، آب و خوراک دام طی 8 نوبت بازدید جمعآوری و مراحل لازم جهت جداسازی باکتری سالمونلا به روش کشت در محیط رشد انجام شد. تعیین سروتیپ به کمک روشهای سرمشناختیوبااستفادهازآنتیسرمهایمونواسپاسفیکسالمونلاییصورتگرفت.آزمای ِشPCRبرایتأیید تشخیص جنس سالمونلا و جستجوی سه سروتیپ شایع مسبب عفونتهای سالمونلایی در گاو مورد استفاده قرار گرفت. مراحل تایپینگ مولکولی به روش ERIC-PCR و با هدف بررسی بیشتر روی ساختار ژنتیکی جدایههای باکتریایی انجام گرفت. حساسیت آنتیبیوتیکی جدایههای سالمونلا با استفاده از روش انتشار از دیسک سنجیده شد. نتیجه- در میان 332 نمونهی مدفوعی اخذ شده، 5 نمونه )شیوع 1/5 درصد( به لحاظ حضور باکتری سالمونلا مثبت بود. هیچ باکتری سالمونلایی از آب، خوراک، فیلترهای شیر و شیر مورد تغذیهی گوسالهها جدا نشد. جدایههای سالمونلا متعلق به گروههایD ، Bو C و به ترتیب به تعداد 2 ،19 و 1 مورد بود. در میان سروتیپها، سالمونلا تیفیموریوم شایعترین جدایه )شیوع 54 درصد( بود. سالمونلا دابلین تنها 8 درصدازجدایههاراشاملمیشد.سروتی ِپششجدایهازسروگروهBنامعلومباقیماند.نتای ِجانگشتنگاری ژنتیکی با روشERIC-PCRِ ، جدایههای سالمونلا را به 3 دسته تقسیمبندی کرد، که نشان میداد ژنوتیپهای خاصیدرهرسروگروهسالمونلاقرارمیگیرند.18موردازنــوزدهجدایهیسالمونلا)شیوِعجداسازی95

کلمات کلیدی

, گاو شیری, سالمونلا, مقاومت آنتی بیوتیکی, تیفی موریوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039191,
author = {حلیمی, حسام الدین and سیفی, حسام الدین and راد, مهرناز},
title = {بررسی منابع آلودگی به باکتری سالمونلا و تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی و شناسائی گونههای درگیر در دو گاوداری شیری استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {گاو شیری، سالمونلا، مقاومت آنتی بیوتیکی، تیفی موریوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منابع آلودگی به باکتری سالمونلا و تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی و شناسائی گونههای درگیر در دو گاوداری شیری استان خراسان رضوی
%A حلیمی, حسام الدین
%A سیفی, حسام الدین
%A راد, مهرناز
%J هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]