هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی )

نویسندگان: مهدیس قویدل , مهرناز راد , حسام الدین سیفی , سهیلا مرادی بیدهندی , محمدرضا باسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالمونلوزﺯ ﯾﻳﮑﻜﯽﻲ اﺍزﺯ شاﯾﻳعترﯾﻳن بﯿﻴمارﺭییﯼﻱهاییﯼﻱ مشترککﮎﻙ بﯿﻴن اﺍنسانﻥ وﻭ دﺩاﺍمﻡ اﺍست .ﮐﻛه اﺍثراﺍتﺕ آﺁلودﺩگﯽﻲ با سالمونلا دﺩرﺭ دﺩاﺍمﻡ ها مﯽﻲتواﺍند اﺍزﺯ عفونت تحت بالﯿﻴنﯽﻲ تا اﺍندوﻭتوﮐﻛسمﯽﻲ وﻭ مرگﮒ متغﯿﻴر باشد. اﺍﯾﻳن مسمومﯿﻴت اﺍزﺯ طرﯾﻳق مصرفﻑ مواﺍدﺩ غذاﺍﯾﻳﯽﻲ آﺁلودﺩهﻩ اﺍزﺯجمله گوشت گاوﻭ، شﯿﻴر وﻭ فراﺍوﻭرﺭدﺩهﻩ هاییﯼﻱ لبنﯽﻲ به اﺍنسانﻥ منتقل مﯽﻲگردﺩدﺩ. اﺍستفادﺩهﻩ اﺍزﺯ آﺁنتﯽﻲبﯿﻴوتﯿﻴﮏﻚهاییﯼﻱ مختلف دﺩرﺭ دﺩاﺍمپزشﮑﻜﯽﻲ به جهت دﺩرﺭمانﻥ ﯾﻳا پﯿﻴش گﯿﻴرییﯼﻱ باعث شﯿﻴوعﻉ بﯿﻴشترباﮐﻛترییﯼﻱ هاییﯼﻱ مقاوﻭمﻡ به آﺁنتﯽﻲبﯿﻴوتﯿﻴﮏﻚ مﯽﻲگردﺩدﺩ. دﺩرﺭ اﺍﯾﻳن بررﺭسﯽﻲ 0٠۰4٤۴ جداﺍﯾﻳه سالمونلا بامنشا دﺩاﺍمﻡهاییﯼﻱ اﺍهلﯽﻲ مورﺭدﺩ آﺁزﺯماﯾﻳشاتﺕ آﺁنتﯽﻲ بﯿﻴوگراﺍمﻡ تاﯾﻳپﯿﻴنگ به رﺭوﻭشﺵ اﺍنتشارﺭ اﺍزﺯ دﺩﯾﻳسﮏﻚ وﻭمولﮑﻜولارﺭ تاﯾﻳپﯿﻴنگ با اﺍستفادﺩهﻩ رﺭوﻭشﺵ ERIC PCR قراﺍرﺭ گرفتند. 5٥۵/2٢۲9٩۹% اﺍزﺯ جداﺍﯾﻳه هاییﯼﻱ سالمونلا نسبت به آﺁنتﯽﻲبﯿﻴوتﯿﻴﮏﻚهاییﯼﻱ مختلف مقاوﻭمﻡ بودﺩند. بﯿﻴشترﯾﻳن مقاوﻭمت آﺁنتﯽﻲبﯿﻴوتﯿﻴﮑﻜﯽﻲ نسبت به تتراﺍساﯾﻳﮑﻜلﯿﻴن )7٧۷8٨۸/6٦۶8٨۸ % ( بودﺩ. 3٣۳1١۱ اﺍلگوییﯼﻱ مقاوﻭمت آﺁنتﯽﻲبﯿﻴوتﯿﻴﮑﻜﯽﻲ گزاﺍرﺭشﺵ شد ﮐﻛه رﺭاﺍﯾﻳجترﯾﻳن اﺍلگو، مقاوﻭمت دﺩرﺭبراﺍبر تتراﺍساﯾﻳﮑﻜلﯿﻴن وﻭدﺩاﺍﮐﻛسﯽﻲ ساﯾﻳﮑﻜلﯿﻴن بودﺩ. دﺩرﺭ اﺍERIC PCRنجامﻡ شدهﻩ جداﺍﯾﻳه ها دﺩرﺭ دﺩوﻭ گروﻭهﻩ اﺍصلﯽﻲ قراﺍرﺭ دﺩاﺍشتندوﻭ7٧۷2٢۲ اﺍلگوییﯼﻱ ژﮊنتﯿﻴﮑﻜﯽﻲ O نﻥژﮊ با اﺍستفادﺩهﻩ اﺍزﺯ آﺁنتﯽﻲ وﻭ(Kaufmann white schme) سوماتﯿﻴﮏﻚ وﻭ Hتاژﮊککﮎﻙ وﻭ گاهﯽﻲ ﮐﻛپسولﯽﻲ V اﺍنجامﻡ مﯽﻲشودﺩ. اﺍﮐﻛثر سالمونلاهاییﯼﻱ پاتوژﮊنﻥ دﺩرﺭ دﺩاﺍمپزشﮑﻜﯽﻲ متعلق به گونه اﺍنترﯾﻳﮑﻜا تحت گونه اﺍنترﯾﻳﮑﻜا هستند. ﮐﻛه بﯿﻴشتر اﺍزﺯ 5٥۵7٧۷% اﺍزﺯسروﻭتﯿﻴپ هاییﯼﻱ سالمونلا شامل تﯿﻴفﯽﻲ مورﺭﯾﻳومﻡ وﻭ دﺩاﺍبلﯿﻴن هستند. متفاوﻭتﺕ مشاهدهﻩ شد.

کلمات کلیدی

, ERIC PCR , سالمونلا, مقاوﻭمت آﺁنتﯽﻲ بﯿﻴوتﯿﻴﮑﻜﯽﻲ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039196,
author = {قویدل, مهدیس and راد, مهرناز and سیفی, حسام الدین and سهیلا مرادی بیدهندی and باسامی, محمدرضا},
title = {بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی},
booktitle = {هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ERIC PCR ،سالمونلا، مقاوﻭمت آﺁنتﯽﻲ بﯿﻴوتﯿﻴﮑﻜﯽﻲ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی
%A قویدل, مهدیس
%A راد, مهرناز
%A سیفی, حسام الدین
%A سهیلا مرادی بیدهندی
%A باسامی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2013

[Download]