هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR )

نویسندگان: احمد سخدری , سعید ملک زاده شفارودی , علی اصغری , مهناز کیانی فریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب زمینی یکی از مهمترین گیاهان زراعی دنیا بحساب می آید. نشانگرهای مولکولی می توانند به عنوان ابزاری بسیار مناسب برای شناسایی و طبقه بندی این گیاه مهم بکار روند. در مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط ژنتیکی و گروه بندی 20 رقم سیب زمینی تجاری از 16 آغازگرISSR استفاده گردید که در این بین 6 آغازگر توانستند الگوی باندی مناسبی را تکثیر دهند. بطورکلی این شش آغازگر 61 نوار چندشکل تولید کردند که بیشترین نوار چند شکل متعلق به نشانگرUBC827 بود. شاخص اطلاعات شانون و نی در این افراد به ترتیب برابر 5/0 و 33/0 بود که نشان دهنده تنوع مناسب بین ارقام مورد بررسی بود. تجزیه کلاستر بر اساس الگوریتم UPGMA و ضریب فاصله No. of differences ژنوتیپ ها را در دو گروه منتسب کرد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: سیب زمینی, ارقام تجاری, تنوع ژنتیکی, تجزیه کلاستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039198,
author = {احمد سخدری and ملک زاده شفارودی, سعید and علی اصغری and کیانی فریز, مهناز},
title = {انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: سیب زمینی، ارقام تجاری، تنوع ژنتیکی، تجزیه کلاستر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
%A احمد سخدری
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A علی اصغری
%A کیانی فریز, مهناز
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]