همایش ملی دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور , 2013-05-15

عنوان : ( بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , امین ندائی , نازی جوادی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه دانشگاه کارآفرین یکی‌ از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت کشورها در رسیدن به اقتصاد مبتنی‌ بر دانش است، لزوم تبیین عوامل موثر بر کارآفرینی و ارتقا آن در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد. در این تحقیق سعی شده با توجه به نیازها و محدودیتهای موجود در کشورهای در حال توسعه بالاخص ایران در تحقق‌ مفهوم اصلی‌ دانشگاه کارآفرین، عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی، شناسایی و تبیین شود . در این پژوهش، روش تحقیق بر مبنای روش پیمایشی _تحلیلی است که ابتدا به بررسی و تشریح نحوه شکل گیری فعالیتهای کارآفرینی پرداخته سپس با استفاده از مطالعات اسنادی عوامل محیطی موثر بر آن تعیین شده است. در ادامه با در نظر گرفتن تفکر سیستمی با استفاده از نرم افزار Vensim رابطه علی و معلولی بین این عوامل شناسایی شده است تا ارتباط بین تمامی‌ عوامل تاثیر گذار در ایجاد محیط کارآفرین تشریح گردد. این فعالیت محیط تحلیل را از حالت ایستا به حالت پویا تبدیل می‌کند. سپس میزان اهمیت هر یک از این عوامل با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 8 نفر از اساتید دانشگاه فردوسی که با روش گلوله برفی(Snowball sampling) انجام شده تعیین شدو با روش آنالیز موضوعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدلی‌ سیستمی‌ جهت ارتقا فعالیت‌های کارآفرینی با محوریت نقش دانشگاه ارائه گردید. نتیجه حاصل شده از این تحقیق نشان می دهد که عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی شامل سه زیر سیستم اقتصادی، قانونی و فرهنگی است .

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, عوامل تسهیل کننده, کشورهای در حال توسعه, دانشگاه کارآفرین, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039199,
author = {خوارزمی, امید علی and ندائی, امین and جوادی نژاد, نازی},
title = {بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین},
booktitle = {همایش ملی دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کارآفرینی- عوامل تسهیل کننده- کشورهای در حال توسعه- دانشگاه کارآفرین- ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین
%A خوارزمی, امید علی
%A ندائی, امین
%A جوادی نژاد, نازی
%J همایش ملی دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
%D 2013

[Download]