دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR )

نویسندگان: مکیه بیراتی , خلیل ملک زاده , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح و آنالیزهای ژنتیکی در قارچ خوراکی دکمهای سفید مستلزم در اختیار داشتن جدایه- های هموکاریون میباشد، اما به دلیل چرخه زندگی خاص این قارچ - هموتالیسم ثانویه - تنها درصد کمی از بازیدیوسپورهای حاصله به صورت هموکاریون میباشند و تاکنون هیچ نشانگر مطمئنی برای تشخیص این جدایهها از جدایههای هتروکاریون گزارش نشده است. در این که دارای تکرارپذیری و چندشکلی بالایی (SSR) مطالعه از 10 نشانگر همبارز ریزماهواره بودند جهت جداسازی هموکاریونها استفاده شد. از 71 جدایهی مورد آزمون برخی همانند والد مادری که به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود دارای دو باند و برخی دیگر تنها یکی از باندهای والدی را دارا بودند که بر این اساس جدایهها در دو گروه کلی هتروآللیک و هموآللیک قرار گرفتند. از گروه هموآللیک، 23 جدایه که در تمامی جایگاههای بررسی شده الگوی باندی تک باند نشان دادند جداسازی و به عنوان جدایه هموکاریون در نظر گرفته و آزمون میوهدهی مشخص شد نتایج SSR شدند.با مقایسه نتایج به دست آمده از نشانگر از اطمینان کمتری برخوردارند چرا SSR حاصل از آزمون میوهدهی در مقایسه با نتایج نشانگر SSR که میوهدهی هموکاریوتیکی دربرخی جدایهها که هموکاریون بودن آنها توسط نشانگر تأیید شده بود و بالعکس عدم میوهدهی هتروکاریوتیکی در جدایههایی که هتروکاریون بودن تأیید شده بود، مشاهده گردید. نتایج نشان دادند که با استفاده از این SSR آنها توسط نشانگر 99 درصد نسبت به قطعیت هموکاریون پس از اجرای / نشانگر میتوان با احتمالی بیش از 8 آزمایش با 10 آغازگر دست یافت.

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی دکمه ای سفید نشانگر ریزماهواره, , SSR هموکاریون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039202,
author = {بیراتی, مکیه and خلیل ملک زاده and ملک زاده شفارودی, سعید and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای سفید نشانگر ریزماهواره، ،SSR هموکاریون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR
%A بیراتی, مکیه
%A خلیل ملک زاده
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]