ارمغان دانش, دوره (2), شماره (75), سال (2012-5) , صفحات (163-172)

عنوان : ( اثر هیستامین بر سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro )

نویسندگان: هادی محب علیان , نوروز دلیرژ , احمد مرشدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: نقش سلول‌های دندریتیک در هدایت پاسخ‌های ایمنی باعث شده تا از این سلول‌ها در درمان بیماری‌های خود ایمن مانند مولتیپل اسکلروزیس استفاده شود. هدف این مطالعه بررسی اثر هیستامین سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 5 فرد داوطلب نمونه‌گیری انجام شد و سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی با استفاده ازفایکول جدا شدند. سلول‌های دندریتیک ازسلول‌های خون محیطی با استفاده از سایتوکاین‌های GM-CSF و IL-4تولید شدند و بعد از تحریک شدن با پروتئین بازی میلین در حضور هیستامین در گروه تیمار و بدون هیستامین در گروه کنترل بالغ شدند. با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری، شاخص CD14 و شاخص‌های سطحی در سلول‌های دندریتیک سنجیده شد. مقادیر سایتوکاین‌های IL-10 و IL-12 در کشت سلول‌های دندریتیک و IL-4، و IFN-γ در کشت توأمان سلول‌های دندریتیک و سلول T اتولوگ آن به دست آمد. میزان تکثیر لنفوسیت‌های T در گروه کنترل و تیمار مقایسه شدند. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی دانشجویی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در گروه تیمار بیانCD83 (از 3/15 به 5/24درصد) و HLA-DR (از 3/26 به 38درصد) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان داد(05/0p<). بیان CD14 کاهش را نشان نداد. ترشح IL-10 افزایش و IL-12 کاهش را نشان داد. نسبت IL-4/IFN-γ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان داد(05/0p<). نتیجه‌گیری: هیستامین با انحراف پاسخ‌های ایمنی از سمت TH1/TH17 به سمت TH2 در مدل آزمایشگاهی مولتیپل اسکلروزیس می‌تواند به عنوان یک روش نوین در ساخت واکسن‌های با پایه سلول‌های دندرتیک در درمان بیماری مفید باشد.

کلمات کلیدی

, سلول‌های ‌دندریتیک, پروتئین بازی میلین, هیستامین, مولتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039210,
author = {محب علیان, هادی and نوروز دلیرژ and احمد مرشدی},
title = {اثر هیستامین بر سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2012},
volume = {2},
number = {75},
month = {May},
issn = {1728-6506},
pages = {163--172},
numpages = {9},
keywords = {سلول‌های ‌دندریتیک، پروتئین بازی میلین، هیستامین، مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هیستامین بر سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro
%A محب علیان, هادی
%A نوروز دلیرژ
%A احمد مرشدی
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2012

[Download]