جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-1) , صفحات (71-88)

عنوان : ( بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر )

نویسندگان: جعفر معصوم پور سماکوش , مرتضی میری , رضا دوستان , جلیل صحرایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت شرایط همدیدی و دینامیکی الگوهای گردش جو جهت تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر وقوع بارش‌ حائز اهمیت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت الگوهای بارش حدی بهاره در ارتباط با کمیت‌های دینامیکی طی دوره 50 ساله (2010-1961) در سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد. بدین منظور، داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل، مؤلفه مداری(u) و نصف‌النهاری(v) باد، نم ویژه و سرعت قائم مرکزملی پیش بینی محیطی و پژوهش جوی آمریکا با تفکیک مکانی 5/2 درجه استفاده گردید. در ادامه کمیت‌های دینامیکی: تاوایی نسبی، نمودار هاو‌مولر تاوایی، سرعت قائم، میدان‌های باد واگرایی - همگرایی و نیمرخ قائم تعیین گردید. نتایج نشان داد، بارش های حدی بهاره سواحل جنوبی دریای خزر از 4 الگوی دینامیکی تبعیت می‌کنند. الگوی اول، سامانه بندالی امگایی واقع در شرق اروپا و کوههای اورال- الگوی دوم، سیکلون های مدیترانه‌ای -الگوی سوم، سامانه‌ بندالی شکل گرفته بر روی سیبری و آسیای میانه و الگوی چهارم، شگل‌گیری سامانه بندالی عامل اصلی بارش بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر می باشند. این الگو تا حدودی شبیه به الگوی اول بوده با این تفاوت که، گسترش پرفشار جنب حاره به سمت شمال در فصل بهار غیرعادی می باشد. بررسی کمیت‌های دینامیکی طی فعالیت سامانه ها نشان دهنده سرعت قائم منفی جو ، تاوایی مثبت و منطقه همگرایی بر روی سواحل خزر می باشد. مجموعه این عوامل حاکی از وجود شرایط مناسب برای صعود دینامیکی هوا ی جو منطقه و صعود سریع ذرات به سطوح میانی و فوقانی جو بوده که ریزش‌های سنگین بهاره را موجب می شود.

کلمات کلیدی

, تاوایی, واگرایی, همگرایی, امگا, دینامیک, بارش حدی, خزر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039212,
author = {جعفر معصوم پور سماکوش and مرتضی میری and دوستان, رضا and جلیل صحرایی},
title = {بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {January},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {71--88},
numpages = {17},
keywords = {تاوایی- واگرایی- همگرایی-امگا-دینامیک-بارش حدی-خزر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر
%A جعفر معصوم پور سماکوش
%A مرتضی میری
%A دوستان, رضا
%A جلیل صحرایی
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2014

[Download]