دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (12), شماره (75), سال (2013-3) , صفحات (751-759)

عنوان : ( تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا‌ آلترناتا بر بلوغ سلول‌های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت‌های T در حضور پروتیین بازی میلین )

نویسندگان: علیرضا لقمانی , نوروز دلیرژ , عبدالغفار اونق , هادی محب علیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک بیماری خود ایمن توام با اختلال در س ی ستم اعصاب (Multiple sclerosis, MS) زمینه و هدف: اسکلروز متعدد مرکزی م ی باشد که ماکروفاژها و سلول های دندر یتیک نقش مهم ی در تعدیل یا پیشرفت این بیماری ایفا می کنند. تا ثیر را در حضور پرو تیین T عصاره قارچ در بلوغ سلو ل های دندر یتیک مشتق از م ونوسیت و تعد یل پاسخ لنفوس یت ها ی که به عنوان مدل آزمایشگاهی اسکلروز متعدد در نظر گرفته شده بود بررسی (Myelin Basic Protein, MBP) بازی میلین می باشد. MS گردید. هدف این مطالعه تولید سلول های دندریتیک مناسب برای ایمونوتراپی و کاهش بیماری Granulocyte/ macrophage-Colony stimulate Factor (GM-CSF) روش بررسی: در این بررسی به وسیله سایتوکین های م ونوسیت های خون مح یطی به سمت سلو ل های دندریتیک هدایت شد. سپس با پرو تیین باز ی ،(IL-4) و اینترلوکین 4 میلین مدل بیماری اسکلروز متعدد در سلول های دندر یتیک القا گرد ید و با عصاره قارچ ی آلترناری ا آلترنات ا اقدام به حاصل از آن نیز مطالعه شد. T تیمار سلول های دندریتیک گردید هم چنین پاسخ سلول های لنفوسیت CD میزان بیان م ولکول های سطحی 14 MBP یافت هها: با تاثیر عصاره قارچی بر سلو ل های دندریتیک مجاور شده با افزایش پیدا کرد . هم چنین میزان ترشح Human Leukocyte Antigen-DR (HLA-DR) و CD کاهش و در مقابل 83 (INF-β) β - و اینترفرون IL- میزان ترشح سایتوکی ن های 17 T غالب شد و در لنفوسی تهای IL- بر 12 IL- سایتوکین 10 و این اثرات با (P<0/ افزایش یافت . این داده ها از لحاظ آماری معنی دار بوده ( 05 IL- کاهش پیدا کرد و در مقابل 4 .(P<0/ 100 تشدید گردید ( 001 mg/ml افزایش دوز عصاره قارچی از 50 به به سمت ،T نتیج هگیری: عصاره قارچ ی آلترناریا آلترنات ا با بلوغ سلو ل های دندر یتیک و تعو یض پاسخ لنفوس یت ها ی موجب اثرات سودمند درمانی می گردد.

کلمات کلیدی

, آلترناریا آلترنات, ا عصاره سیتوزولی, پروتیین بازی میلین, بلوغ, سلول دندریتیک, لنفوسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039218,
author = {علیرضا لقمانی and نوروز دلیرژ and عبدالغفار اونق and محب علیان, هادی},
title = {تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا‌ آلترناتا بر بلوغ سلول‌های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت‌های T در حضور پروتیین بازی میلین},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2013},
volume = {12},
number = {75},
month = {March},
issn = {1683-1764},
pages = {751--759},
numpages = {8},
keywords = {آلترناریا آلترنات،ا عصاره سیتوزولی، پروتیین بازی میلین، بلوغ، سلول دندریتیک، لنفوسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عصاره سیتوزولی قارچ آلترناریا‌ آلترناتا بر بلوغ سلول‌های دندریتیک مشتق از مونوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیت‌های T در حضور پروتیین بازی میلین
%A علیرضا لقمانی
%A نوروز دلیرژ
%A عبدالغفار اونق
%A محب علیان, هادی
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2013

[Download]