تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (9), سال (2013-9) , صفحات (25-46)

عنوان : ( پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , تورج غلامشاهی , یاسر آسمان دره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، طراحی الگویی برای طراحان موتور های جستجو به منظور ارتقاء سطح وفاداری مراجعان به موتور های جستجو است. پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 347 نفر از کاربران موتور های جستجو بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط با کاربران بر روی رضایت مراجعان به موتور های جستجو تاثیر معنی دار و منفی داشته است. همچنین در الگوی نهایی تحقیق مشخص شد که وجهه موتور جستجو، کیفیت درک شده از موتور جستجو و ارزش درک شده از آن بر روی رضایت کاربران موتور های جستجو اثرگذار است. نتایج نشان داد که ارزش درک شده از موتور جستجو، افزون بر تاثیر بر رضایت کاربران از موتور های جستجو، به صورت مستقیم بر روی وفاداری کاربران موتور های جستجو اثرگذار می باشد. افزون بر این، ارزش درک شده از موتور های جستجو، به طور مستقیم بر روی توصیه وتبلیغ کلامی کاربران در رابطه با یک موتور جستجوی خاص اثرگذار است. همچنین رضایت کاربران از موتور های جستجو به طور مستقیم بر روی وفاداری کاربران به موتور های جستجو اثرگذار است. در نهایت، وفاداری کاربران به یک موتور جستجو، منجر به کاهش مراجعه به سایر موتور های جستجو، مراجعه مجدد به موتور جستجوی دلخواه و توصیه و تبلیغ کلامی برای موتور جستجو می گردد.

کلمات کلیدی

, ارتباط با کاربران, وجهه, کیفیت درک شده, ارزش درک شده, رضایت کاربران, قصد مراجعه, توصیه و تبلیغ کلامی, الگوی وفاداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039223,
author = {حدادیان, علیرضا and کفاشان کاخکی, مجتبی and غلامشاهی, تورج and آسمان دره, یاسر},
title = {پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2013},
volume = {2},
number = {9},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {25--46},
numpages = {21},
keywords = {ارتباط با کاربران، وجهه، کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت کاربران، قصد مراجعه، توصیه و تبلیغ کلامی، الگوی وفاداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی
%A حدادیان, علیرضا
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A غلامشاهی, تورج
%A آسمان دره, یاسر
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2013

[Download]