دانش حسابداری, دوره (4), شماره (13), سال (2013-7) , صفحات (53-74)

عنوان : ( بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی )

نویسندگان: بهزاد کاردان , سمیه خلیلیان موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک عامل مهمی که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسائی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینه سرمایه و ارزیابی سرمایه-گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. بنابراین بررسی مجموعه کاملی که تمام جنبه-های وضعیت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمده سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق از 1380 تا 1388 است و نمونه مورد بررسی مشتمل بر 745 شرکت سال از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش نشان داد در سطح معنی داری 95% رابطه معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک ورشکستگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کل شرکت ها وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت صرف ریسک سهام تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق ( به جزء رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, هزینه سرمایه, ریسک, بازده سرمایه گذاری ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039232,
author = {کاردان, بهزاد and خلیلیان موحد, سمیه},
title = {بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {July},
issn = {2008-8914},
pages = {53--74},
numpages = {21},
keywords = {هزینه سرمایه، ریسک، بازده سرمایه گذاری ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی
%A کاردان, بهزاد
%A خلیلیان موحد, سمیه
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2013

[Download]