یازدهمین همایش دانشجویی فتاوری نانو , 2012-02-15

عنوان : ( تولید نانوذرات نیکل از فاز گازی با دستگاه قوس الکتریک خلاء و مشخصه یابی آن )

نویسندگان: هادی عربی , مجتبی کمیلی-دانشجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یاﺮﺑ ﻸﺧ ﻚﻳﺮﺘﻜﻟا سﻮﻗ هﺎﮕﺘﺳد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻮﻧﺎﻧ ا و یﺰﻠﻓ تارذ ﻲـﻣ نآ ﻚـﻤﻛ ﻪـﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ و ﻲﺣاﺮﻃ یﺰﻠﻓ ﺪﻴﺴﻛ ﻮﻧﺎـﻧ ناﻮـﺗ ﻲﺗارذ ) زا ﺮﺘﻤﻛ هزاﺪﻧا ﺎﺑ 100 ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ ( یزﺎﮔ زﺎﻓ زا ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺰﺘﻨﺳ شور ﻪﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ دﺮﻛ . ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺺﻟﺎﺧ ﻞﻜﻴﻧ ﻲﻤﺠﺣ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ . رﺎﺸﻓ ﺎﺗ رﻮﺘﻛار اﺪﺘﺑا رد Bar 2- 10 ﻸﺧ رﺎﺸﻓ رد تارذﻮﻧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﻨﻳاﺮﻓ و ﺪﺷ mbar 500 نﺎﻳﺮﺟ و A 150 ﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ،تارذﻮﻧﺎﻧ شاﺮﭘ یﻮﮕﻟا رد شاﺮﭘ یﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻞﻜﻴﻧ ﻲﻤﺠﺣ ﭻﻴﻫ ، ﺪـﺸﻧ هﺪـﻳد ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺼﻟﺎﺧﺎﻧ دﻮﺟو زا نﺎﺸﻧ ﻪﻛ ﻲﻓﺎﺿا زﺎﻓ ﻪﻧﻮﮔ . ﻊـﻳزﻮﺗ و ﻖـﻴﻗد هزاﺪـﻧا یرﻮﺒﻋ ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟا پﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺎﺑ تارذﻮﻧﺎﻧ ) TEM ( هزاﺪﻧا نﺎﺸﻧ ﺰﻴﻟﺎﻧآ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺪﺷ یﺮﻴﮔ تارذﻮﻧﺎﻧ هزاﺪﻧا داد ﻦﻴﺑ 8 ﺎﺗ 20 ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ ﺖﺳ

کلمات کلیدی

ﻚﻳﺮﺘﻜﻟا سﻮﻗ هﺎﮕﺘﺳد ﻜﻴﻧ تارذﻮﻧﺎ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039233,
author = {عربی, هادی and مجتبی کمیلی-دانشجو},
title = {تولید نانوذرات نیکل از فاز گازی با دستگاه قوس الکتریک خلاء و مشخصه یابی آن},
booktitle = {یازدهمین همایش دانشجویی فتاوری نانو},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﻚﻳﺮﺘﻜﻟا سﻮﻗ هﺎﮕﺘﺳد ﻜﻴﻧ تارذﻮﻧﺎ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید نانوذرات نیکل از فاز گازی با دستگاه قوس الکتریک خلاء و مشخصه یابی آن
%A عربی, هادی
%A مجتبی کمیلی-دانشجو
%J یازدهمین همایش دانشجویی فتاوری نانو
%D 2012

[Download]