تاریخ علم, دوره (10), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (65-91)

عنوان : ( بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری )

نویسندگان: جعفر طاهری , هادی ندیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوالوفا بوزجانی از ریاضی دانان تراز اول دورۀ اسلامی است که کتاب اعمال هندسی او زمینه ساز مباحث و تحقیقات بسیاری در حوزه های تاریخ علم، معماری و صناعات وابسته بوده است. با وجود این تحقیقات، تاکنون سهم واقعی او در صناعات معماری در سایۀ جایگاه علمی او پنهان و ناشناخته مانده است. هدف این مقاله روشن ساختن میراث ابوالوفا در ریاضیاتِ معماری میان اصحاب و دست اندرکاران معماری با تکیه بر روش تحلیل (شباهت های ساختاری) تاریخی است. برای این پس از نیم نگاهی به زمینه های تکوین آثار حساب و هندسه عملی او در سده 4ق/10م، روش های هندسی ابوالوفا و میزان عملی بودن آنها با روش های معماران و صنعتگران بررسی شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که هرچند ابوالوفا در کتاب اعمال هندسی مبانی هندسه عملی- به ویژه در هندسۀ مسطحه- را گردآوری، تدقیق و راه حل های مختلف برای مسایل ارایه نموده، اما نقش چندانی در طراحی هندسی اصحاب معماری نداشته است. زیرا اصحاب صناعات بخش قابل توجهی از مسایل این کتاب را به دلیل وجود روش های ساده تر و عملی تر به کار نبرده اند. چنین می نماید که میراث اصلی ابوالوفا در معماری، علم حساب ابنیه است، که او مقدمات حساب عملی را برای دبیران، محاسبان و ناظران مالیۀ ساختمانی تدوین نمود.

کلمات کلیدی

, ابوالوفا بوزجانی؛ اعمال هندسی؛ حساب ابنیه؛ صنعتگران, بنّایان و معماران؛ هنرومعماری اسلامی؛ ریاضیاتِ معماری؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039240,
author = {طاهری, جعفر and هادی ندیمی},
title = {بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری},
journal = {تاریخ علم},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-0573},
pages = {65--91},
numpages = {26},
keywords = {ابوالوفا بوزجانی؛ اعمال هندسی؛ حساب ابنیه؛ صنعتگران، بنّایان و معماران؛ هنرومعماری اسلامی؛ ریاضیاتِ معماری؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری
%A طاهری, جعفر
%A هادی ندیمی
%J تاریخ علم
%@ 1735-0573
%D 2013

[Download]