پژوهش در ورزش تربیتی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (129-140)

عنوان : ( بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مهتاب معظمی , سمانه فراحتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تاثیر فعالیت بدنی بر شاخص های ترکیب بدنی و قابلیت های جسمانی افراد، این موضوع که تأثیر واحدهای تربیت بدنی در دانشگاه ها به چه میزان در افزایش سلامت جسمانی دانشجویان تأثیر دارد، موضوعی است که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این تحقیق از نوع پژوهش های نیمه تجربی میدانی است؛ آزمودنی ها شامل 191دانشجوی دخترو 86 دانشجوی پسر از دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد بودند. متغیرهای آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی آزمودنی ها در دومین هفته شروع ترم اندازه گیری شد؛ سپس برنامه تمرینی به مدت 14هفته در راستای ترم تحصیلی واحد تربیت بدنی عمومی 1 اجرا گردید و پس از اتمام برنامه تمرینی تمام آزمون ها به همان ترتیب آزمون اولیه تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام گردید. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وزن، شاخص توده بدنی و نسبت دورکمر به لگن در دانشجویان دختر کاهش معناداری داشته است. همچنین مشاهده می شود، برخی متغیرهای آمادگی جسمانی از جمله درازونشست و شنای سوئدی در هر دو گروه بهبود معناداری یافته است.در حالی که شاخص انعطاف-پذیری و چابکی تنها در گروه دختران تغییرات معناداری داشته است. بحث: اجرای منظم و سازمان یافته واحد تربیت بدنی عمومی می تواند موجب بهبود وضعیت آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان گردد؛ که این امر اهمیت برنامه ریزی مناسب واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ها را آشکار می نماید.

کلمات کلیدی

, واحد تربیت بدنی عمومی 1, ترکیب بدنی, آمادگی جسمانی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039255,
author = {معظمی, مهتاب and فراحتی, سمانه},
title = {بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2538-2721},
pages = {129--140},
numpages = {11},
keywords = {واحد تربیت بدنی عمومی 1، ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد
%A معظمی, مهتاب
%A فراحتی, سمانه
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2013

[Download]