تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (10), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر آیه هفتم آل عمران )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , مهدی جلالی , علی اصغر ناصحیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آیة هفتم آل عمران مراد از اتباع در «یتبعون ما تشابه» پی جویی وجُستن متشابهات است، نه پیروی از متشابهات،تأویل در این آیه به معنای بیان مراد ومعنای آیة متشابه به کار رفته است.محلِ وقف دزر «ولایعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم....» «الله» نیست و« الراسخون فی الغلم» عطف بر «الله» است.دلایلِ علامة طباطبائی (ره) بر عِدل بودن «والراسخون فی العلم یقولون....» برای «واما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه» پذیرفتنی نیست. برداشت علامه از کلام امام علی (ع) در بارۀ راسخان در علم با ظاهرکلام حضرت ،دلایل عقلی ومبنای نظری علامه در تأویل نا سازگار است. تعریف آغازین علامه برای محکم ومتشابه مقبول.اما تعریف نهایی وی مورد اشکال است.

کلمات کلیدی

, آیه هفتم آل عمران, محکم ومتشابه, تأویل, راسخان در علم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039258,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and جلالی, مهدی and ناصحیان, علی اصغر},
title = {بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر آیه هفتم آل عمران},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-2681},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {آیه هفتم آل عمران،محکم ومتشابه،تأویل،راسخان در علم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر آیه هفتم آل عمران
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A جلالی, مهدی
%A ناصحیان, علی اصغر
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2013

[Download]