مهندسی عمران فردوسی, دوره (25), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (159-172)

عنوان : ( مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان )

نویسندگان: علی اخترپور , عباس سروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش اصلی هسته در سدهای خاکی و سنگریزه ای کاهش و کنترل نشت آب از بدنه سد می باشد. برای دستیابی به این هدف عموماً از خاکهای رسی برای هسته استفاده می شود که بخاطر نفوذپذیری اندک، این نوع خاک می تواند این وظیفه را بخوبی انجام دهد. ولی نفوذپذیری اندک این نوع خاک همزمان با بالا رفتن درجه اشباع خاک ناشی از افزایش سربار می تواند باعث ایجاد فشار آب حفره ای در هسته سد در زمان ساخت گردد و این فشارهای آب منفذی نمی تواند بسادگی استهلاک یابد. لذا افزایش سرعت خاکریزی می تواند باعث افزایش فشار های آب منفذی در هسته به میزان قابل توجهی گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزا محدودPLAXIS7.2 و مدل رفتاری پلاستیک سخت شونده مقادیر فشار آب حفره ای و تنش های کل در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان در زمان ساخت و اولین آبگیری محاسبه شده و با مقادیر حاصل از ابزار دقیق مقایسه می-گردد. بطور کلی نتایج آنالیز تطبیق خوبی را با مقادیر حاصله از ابزار دقیق نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, سد سنگریزه ای, فشار آب حفره ای, مدل رفتاری الاستوپلاستیک, ضریب فشار آب حفره ای, تنش کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039260,
author = {اخترپور, علی and عباس سروش},
title = {مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2014},
volume = {25},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-7454},
pages = {159--172},
numpages = {13},
keywords = {سد سنگریزه ای، فشار آب حفره ای، مدل رفتاری الاستوپلاستیک، ضریب فشار آب حفره ای، تنش کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان
%A اخترپور, علی
%A عباس سروش
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2008-7454
%D 2014

[Download]