سند پژوهی بهارستان, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (49-75)

عنوان : ( بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگارنده‌ی نوشتارِ پیشِ‌رو، کوشش کرده است با تکیه بر برخی از نامه‌هایِ چاپ‌شده‌ی میرزاحسین‌خان مشیرالدّوله، به این مسأله‌ی پژوهشی پاسخ دهد که چشمداشت‌های سپهسالار از پیوندهای فرامرزی، بیش‌تر به سیاست‌خارجی مانند بوده است یا به روابط خارجی؟ به گمان نگارنده، پاسخ‌گویی به چنین دشواره‌ای که از درونِ انتظامِ دانشگاهیِ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برخاسته است، مشروط به تاریخ‌دانی و سند‌خوانی است. بنابراین، با گزینشِ مقوله‌ی «انتظارهای هفت‌گانه از سیاست‌خارجی»، و با بازخوانی درون‌مایه‌های برخی اسناد تاریخیِ منتشرشده‌ی همپیوند با اندیشه‌ و منشِ سپهسالار، تفسیری از ذهنیّتِ مشیرالدّوله در بابِ پیوندهای فرامرزی ایرانِ روزگار قاجار، برساخته می‌شود.

کلمات کلیدی

, قاجاریه, نامه های سپهسالار, سیاست‌خارجی, انتظارات هفت‌گانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039267,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی},
journal = {سند پژوهی بهارستان},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-2374},
pages = {49--75},
numpages = {26},
keywords = {قاجاریه، نامه های سپهسالار، سیاست‌خارجی، انتظارات هفت‌گانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی
%A خلیلی, محسن
%J سند پژوهی بهارستان
%@ 2345-2374
%D 2013

[Download]