پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (46), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (51-71)

عنوان : ( نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه ی )

نویسندگان: بی بی زینب حسینی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نبرد مخفی ویا شبانه یکی از روشهای غافل گیری دشمن است که به نظر می رسد در قرآن کریم از این نوع روش سخن به میان آمده است .وازه سریا ومشتقات دیگر از ریشه «سری» دارای مفهوم لشگر مخفی ویا لشکر کشی شبانه است

کلمات کلیدی

مقارنه . سریه . اسری . نبرد مخفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039269,
author = {بی بی زینب حسینی and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه ی},
journal = {پژوهش های قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {46},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9430},
pages = {51--71},
numpages = {20},
keywords = {مقارنه . سریه . اسری . نبرد مخفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه ی
%A بی بی زینب حسینی
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J پژوهش های قرآن و حدیث
%@ 2008-9430
%D 2013

[Download]