ادب و زبان فارسی, دوره (30), شماره (27), سال (2012-3) , صفحات (301-319)

عنوان : ( قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ )

نویسندگان: منصور معتمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناظره یکی از انواع ادبی است. سابقة مناظره به تمدن های کهن بین النهرینی بر می گردد. اما این میراث، در ادوار بعدی در زبان و ادب پارسی حفظ شده است. کهن ترین منظومة مناظره ای در ایران، درخت آسوریگ است. داستان دیگری که به این سروده شباهت دارد، قصة «میش و رز» است که به زبان فارسی است. تا آنجا که اطلاع داریم، از این داستان دو روایت برجای مانده: یکی کوتاه تر، تحت عنوان «رز و میش» که پیش از این به طبع رسیده است و دیگری، «میش و رز» که اینک تقدیم خوانندگان می شود. قصة «میش و رز» در نسخه ای به خط عبری و زبان فارسی، یعنی در قالب نوشته-های فارسی- یهودی بر جای مانده است. با وجود آنکه متن قصه از نظر به کار بردن آرایه های ادبی و موازین عروضی و شیوایی سخن چندان در خور توجه نیست، ابعاد گوناگونی ازآن،به ویژه بعد زبانشناختی اش، موجب جلب توجه پژوهندگان شده است.

کلمات کلیدی

, ادبیات فارسی یهودی, درخت آسوریگ, میش و رز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039275,
author = {معتمدی, منصور},
title = {قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2012},
volume = {30},
number = {27},
month = {March},
issn = {1727-2106},
pages = {301--319},
numpages = {18},
keywords = {ادبیات فارسی یهودی،درخت آسوریگ،میش و رز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ
%A معتمدی, منصور
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2012

[Download]