نامه فرهنگستان, دوره (12), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (66-92)

عنوان : ( واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی )

نویسندگان: منصور معتمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب سرگذشت کاشان درزمان صفویه سروده شده است.این کتاب تروایده طبع شاعری یهودی ساکن کاشان بوده است.این کتاب علاوه براینکه به لحاظ دین شناسی وتاریخی واجتماعی اطلاعات ذی قیمتی دراختیارخواننده قرارمی دهد،به لحاظ زبانی هم حاوی اطلاعاتی ارزشمنداست.مقاله حاضردرپی بررسی برخی ازواژه هاوترکیبات فارسی مطرح دراین متن است.

کلمات کلیدی

, سرگذشت کاشان, یهودیان ایران, بابایی بن لطف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039277,
author = {معتمدی, منصور},
title = {واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2011},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {1025-0832},
pages = {66--92},
numpages = {26},
keywords = {سرگذشت کاشان،یهودیان ایران،بابایی بن لطف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی
%A معتمدی, منصور
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2011

[Download]