آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12) , صفحات (1067-1076)

عنوان : ( شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی-توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز اترک )

نویسندگان: زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه آبخیز از نقطه نظر درک بهتر مسائل هیدرولوژیکی، پیش بینی جریان، مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، سازه های کنترل سیل و ذخیره سیلاب اهمیت ویژه ای دارد. بدین منظور در این تحقیق شبیه سازی جریان رودخانه و برآورد رواناب سطحی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی WetSpa صورت گرفت. در مدل WetSpa رواناب حوزه با استفاده از مدل انتقال موج پخشی مبتنی بر شیب، سرعت جریان و ویژگی های توزیعی در طول مسیرهای جریان روندیابی می شود. حوزه آبخیز اترک با مساحتی حدود 11639 کیلومترمربع یکی از حوزه های بزرگ شمال ایران بوده و بارش متوسط سالانه آن تقریبا 283 میلیمتر می باشد. داده های هواشناسی سال های 1383 تا 1390 شامل بارش از 25 ایستگاه، دما و تبخیر اندازه گیری شده از 5 ایستگاه به عنوان داده های ورودی مدل استفاده شد. برای اجرای مدل سه نقشه پایه شامل مدل رقومی ارتفاع، کاربری اراضی و تیپ خاک با ابعاد سلولی 100متر تهیه شدند. نتایج شبیه سازی تطابق نسبتا خوبی بین هیدروگراف های محاسبه شده و اندازه گیری شده در خروجی حوزه نشان داد. مدل بر اساس معیار ناش- ساتکلیف، هیدروگراف های روزانه را با دقتی بیش از 60 و 53 درصد به ترتیب برای دوره های واسنجی و ارزیابی و بر اساس معیار تطبیق داده شده ناش- ساتکلیف، دبی های حداکثر را با دقت 77درصد برآورد می کند. با توجه به خروجی مدل و فاکتورهای هیدرولوژیکی با توزیع مکانی در هر گام زمانی مدل قابلیت آنالیز اثرات توپوگرافی، بافت خاک و کاربری اراضی در رفتار هیدرولوژیکی حوزه را دارد.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی جریان, واسنجی, ارزیابی, WetSpa, رودخانه اترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039280,
author = {زهرا نامقی and عبدالرضا بهره مند and مجید اونق and گل کاریان, علی},
title = {شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی-توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز اترک},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1067--1076},
numpages = {9},
keywords = {شبیه سازی جریان، واسنجی، ارزیابی، WetSpa، رودخانه اترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی-توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز اترک
%A زهرا نامقی
%A عبدالرضا بهره مند
%A مجید اونق
%A گل کاریان, علی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]