پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (12), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (361-369)

عنوان : ( ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا )

نویسندگان: سید ابراهیم اعلایی , پرویز کاملی , هادی سلامتی , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا

کلمات کلیدی

, فریت منگنز, نانو ذره ابرپرامغناطیسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039294,
author = {سید ابراهیم اعلایی and پرویز کاملی and هادی سلامتی and عربی, هادی},
title = {ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2013},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1682-6957},
pages = {361--369},
numpages = {8},
keywords = {فریت منگنز، نانو ذره ابرپرامغناطیسی، برهمکنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا
%A سید ابراهیم اعلایی
%A پرویز کاملی
%A هادی سلامتی
%A عربی, هادی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2013

[Download]