بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-02

عنوان : ( اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان )

نویسندگان: بهروز آدینه المه جق , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله اولویتبندی باسها جهت اعمال برنامههای مدیریت مصرف میباشد. این اولیتبندی با توجه به بررسی اثر اعمال برنامههای مدیریت مصرف برروی شاخص قابلیت اطمینان صورت میگیرد. به همین منظور (EENS ) انرژی انتظاری تامین نشده ابزاری کارا جهت محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه در دو ارائه شده است. در این مقاله در ابتدا نشان داده HLII و HLI سطح HLII و HLI برای دو سطح EENS شده است که با توجه به مقادیر چه شبکهای برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف مناسب است. سپس در هر شبکه چه باسهایی مناسبترین باس برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف میباشند و اولویتبندی باسها با توجه به مقادیر بدست آمده برای آنها، انجام شده است. نتایج شبیهسازی برروی EENS و شبکه 400 کیلوولت خراسان بیانگر کارا بودن IEEE-RTS دو شبکه روش پیشنهادی میباشد. علاوه بر این نتایج نشان میدهد که اعمال برنامههای مدیریت مصرف برروی باسها و شبکهای که در اثر حوادث سیستم انتقال دچار مشکل میشود، شاخص قابلیت اطمینان را بهبود نمی- دهند. اما اعمال برنامههای مدیریت مصرف برروی باسها و شبکهای که در اثر حوادث سیستم تولید دچار مشکل میشود، موجب بهبود قابلیت اطمینان آنها میشوند .

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, برنامههای مدیریت مصرف, شبکه 400 کیلوولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039295,
author = {آدینه المه جق, بهروز and رجبی مشهدی, حبیب and حاجی آبادی, محمدابراهیم},
title = {اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، برنامههای مدیریت مصرف،شبکه 400 کیلوولت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان
%A آدینه المه جق, بهروز
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A حاجی آبادی, محمدابراهیم
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]