بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-02

عنوان : ( ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در بهره برداری و طراحی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، تلفات خطوط و اجزاء شبکه است. شرکتهای توزیع در محیط رقابتی با برنامه ریزی روزانه تامین انرژی نیز مواجه می باشند. یک شرکت توزیع معمولا با خرید انرژی از بازار عمده فروشی تقاضای مشتریان (مصرف کنندگان نهائی) را تامین می نماید. با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده ، شرکت توزیع دارای انتخابها و تعاملات بیشتری در بازار می باشد. در بازار خرده فروشی برق مدل کردن و یا تخمین میزان تلفات ساعتی و سالیانه اهمیت زیادی دارد، بویژه اگر این تخمین با حداقل داده های موجود (مطایق آنچه در اکثر شرکتهای توزیع برق کشور وجود دارد) انجام پذیرد در این مقاله پس از معرفی روش، تلفات یک منطقه نمونه (شبکه توزیع برق شهرستان مشهد) به روش معرفی شده تخمین زده خواهد شد. مقایسه نتایج مدل با محاسبات انجام شده بر اساس نرم افزار و نیز اندازه گیری های نمونه موفقیت و دقت مدل را نشان می dig-silent دهد. در انتها مسئله برنامه ریزی تامین انرژی شرکت توزیع با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و تخمین تلفات مدلسازی و بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, توزیع انرژی الکتریکی, بار قابل قطع, تلفات, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039298,
author = {صفری فارمد, هادی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توزیع انرژی الکتریکی، بار قابل قطع، تلفات،بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده
%A صفری فارمد, هادی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]