نقدنقد , 2013-09-18

عنوان : ( از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی )

نویسندگان: فرزانه هادی تقی , محمدرضا فارسیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد جامعه شناختی مجموعه ایی از«رویکردهای نظری متعدد و ناهماهنگ است، که ارائه ی تعریفی دقیق و واحد از آن، غیرممکن است»(Zima, 1984 : 2180). حال مسئله ایی که مطرح می شود این است که چه ارتباطی بین ادبیات و جامعه وجود دارد؟ نقد جامعه شناختی چه دامنه ی معنایی را دربرمی گیرد؟ تفاوت و تمایز آن با جامعه شناسی ادبیات در چیست؟ مفاهیم اصلی و روش های آن کدام اند و چه نقشی در متن رمان ایفا می کنند؟ ازهمین آغاز بحث،همچون بسیاری از نظریه پردازان این حوزه بایستی تأکید وتکرار کنیم که نقد جامعه شناختی، جامعه شناسی ادبیات نیست.بلکه علمی نوظهور است که بیش از چهل سال از تولد آن نمی گذرد . البته جامعه شناسی ادبیات را می توان مقدمه ای برای دست یابی به نقد جامعه شناختی دانست و این امر از آن روست که پژوهش های مربوط به جامعه شناسی ادبیات به بیش از یک قرن می رسد. از این روی در گام نخست، ناگزیر به بررسی پیشینه ی جامعه شناسی ادبیات هستیم تا با ارائه ی تصویری روشن از آن، چگونگی به وجود آمدن نقد جامعه شناختی را ترسیم کنیم .در این راستا، در گام دوم مفاهیم و اصول نقد جامعه شناختی را مطرح و ازاین دریچه، تفاوت های آن را با جامعه شناسی ادبیات یادآور می شویم.

کلمات کلیدی

, جامعه , جامعه شناسی ادبیات , نقد جامعه شناختی, متن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039299,
author = {هادی تقی, فرزانه and فارسیان, محمدرضا},
title = {از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی},
booktitle = {نقدنقد},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جامعه ، جامعه شناسی ادبیات ، نقد جامعه شناختی، متن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی
%A هادی تقی, فرزانه
%A فارسیان, محمدرضا
%J نقدنقد
%D 2013

[Download]