مطالعات ترجمه, دوره (11), شماره (41), سال (2013-4) , صفحات (59-70)

عنوان : ( رویکردی فلسفی-هرمنوتیک به ترجمه )

نویسندگان: مهران زنده بودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسائل هرمنوتیک و فلسفی ترجمه فراوانند و بازگشایی آنها در چارچوب مقاله ای با صفحات محدود امکان پذیر نیست. با وجود این، مقاله حاضر جنبه درآمدی بر برخی مسائل آن دارد. ترجمه از دیدگاه لدمیرال هرگز کنشی ساده و پیش پا افتاده نیست. ترجمه کنشی است در عین حال نظری، فکری، فلسفی و هرمنوتیک. در واقع، کار ترجمه شناسی در قرابت و خویشاوندی با کار فلسفی قرار می گیرد، حتی بسیاری از فلاسفه کار فلسفی خود را نخستین بار از ترجمه آغاز کرده اند. از دیدگاه گادامر و ریکور، هرمنوتیک بر دو قطبی بودن آشنایی و بیگانگی که بر پدیده ترجمه تأثیرگذار است، تأکید می کند. آنها ترجمه را الگویی هرمنوتیک تمام عیار و الگوی تأویل می دانند. ابتدا از انواع ترجمه سخن خواهیم گفت و جایگاه ترجمه متون فلسفی را در تقسیم بندی جدیدی که لدمیرال از آن ارائه می دهد، خواهیم دید. پس از آن به اهمیت ترجمه از دیدگاه ریکور و گادامر خواهیم پرداخت. نوشتار حاضر به مسائل یادشده و برخی تحلیلهای متخصصین هرمنوتیک می پردازد

کلمات کلیدی

, فلسفه ترجمه, هرمنوتیک ترجمه, ترجمه شناسی, لدمیرال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039308,
author = {زنده بودی, مهران},
title = {رویکردی فلسفی-هرمنوتیک به ترجمه},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2013},
volume = {11},
number = {41},
month = {April},
issn = {1735-0212},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {فلسفه ترجمه، هرمنوتیک ترجمه، ترجمه شناسی، لدمیرال، برمن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردی فلسفی-هرمنوتیک به ترجمه
%A زنده بودی, مهران
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2013

[Download]