هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه )

نویسندگان: مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه داروئی رازیانه با استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. بیشترین وزن بذر در بوته، وزن 1000 دانه، طول شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته در تیمار 10 و 5 مربوط به تیمار کود دامی و ترکیبی کود دامی، گرانوله گوگردی و شیمیایی بود. بیشترین ارتفاع و وزن تر بخش هوایی در تیمار 5 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع, تعداد چتر, کلروفیل, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039316,
author = {گلدانی, مرتضی},
title = {ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ارتفاع، تعداد چتر، کلروفیل، وزن 1000دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه
%A گلدانی, مرتضی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]