دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (31), شماره (261), سال (2014-1) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , ملیحه اکبرزاده نیاکی , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه: ماتریکس خارج سلولی (ECM یا Extracellular matrix) یک جزء کلیدی در نگهداری و بازسازی بافت‌ها و اندام‌ها است و دارای اثرات القایی بر بسیاری از رفتارهای سلولی می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی برهم‌کنش ماتریکس سلول‌زدایی شده‌ی مری خرگوش با بافت بلاستمای حاصل از پانچ لاله‌ی گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی بود. بافت بلاستما تجمعی از سلول‌های تمایز نیافته است که قابلیت تقسیم و تمایز سلولی را مشابه سلول‌های جنینی دارا می‌باشند. روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، پس از جداسازی مری خرگوش، روش‌های فیزیکی و شیمیایی سلول‌زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر، و تیمار با شوینده‌های 100-Triton X و SDS (Sodium dodecyl sulfate) انجام گرفت. بافت بلاستما، با دو مرحله‌ی پانچ با فاصله‌ی زمانی 48 ساعت از گوش خرگوش به دست آمد. پس از مراحل شستشو، داربست‌های سلول‌زدایی شده درون حلقه‌ها مونتاژ و کشت داده شدند. یافته‌ها: مطالعات بافت‌شناسی نشان داد که در بهترین حالت، تکنیک انجماد- ذوب سریع در ازت مایع و استفاده از 100-Triton X 1 درصد به مدت 24 ساعت و به دنبال آن، تیمار با SDS 5/0 درصد به مدت 48 ساعت منتهی به حذف سلول‌ها همراه با حفظ پروتئین‌های کلاژن و الاستین موجود در ماتریکس مری شد. همچنین، مهاجرت سلول‌های بافت بلاستما به داربست مری در هفته‌ی دوم کشت مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: این بررسی نشان داد که ECM سلول‌زدایی شده‌ی مری می‌تواند دارای اثرات القایی بر تکثیر، مهاجرت و چسبندگی سلول‌های بافت پویای بلاستما باشد.

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت, سلول‌زدایی, داربست مری, بافت بلاستما, برهم‌کنش سلول- ماتریکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039324,
author = {مهدوی شهری, ناصر and اکبرزاده نیاکی, ملیحه and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and لاری, رویا},
title = {بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2014},
volume = {31},
number = {261},
month = {January},
issn = {1735-854x},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {مهندسی بافت، سلول‌زدایی، داربست مری، بافت بلاستما، برهم‌کنش سلول- ماتریکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست مری سلول‌زدایی شده خرگوش
%A مهدوی شهری, ناصر
%A اکبرزاده نیاکی, ملیحه
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A لاری, رویا
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2014

[Download]