دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (20), شماره (3), سال (2013-6) , صفحات (301-311)

عنوان : ( تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر )

نویسندگان: صائمه خلیلی طرقبه , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , زهره انصاری اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سوگیری تفسیر یکی از عوامل مهم در آسیب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی است که به تازگی مورد توجه رویکردهای درمانی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت سوگیری تفسیر در درمان و نظر به ابهام موجود در رابطه‌ سوگیری تفسیر و اضطراب اجتماعی، در این مطالعه سوگیری تفسیر در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عادی مورد مقایسه قرار گرفت. روش: در این مطالعه‌ی علی- مقایسه‌ای 60 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه‌ نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های ترس از ارزیابی منفی، افسردگی و تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر، جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های Student-t و Multivariate ANOVA و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که حتی پس از کنترل افسردگی، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با آزمودنی‌های گروه شاهد، اطلاعات اجتماعی مبهم را به طور معنی‌داری منفی‌تر تفسیر می‌کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در تفسیر اطلاعات اجتماعی مبهم سوگیری تفسیر منفی نشان می‌دهند و در سوگیری تفسیر مثبت دچار کمبود هستند.

کلمات کلیدی

, اضطراب اجتماعی, سوگیری تفسیر منفی, سوگیری تفسیر مثبت, اطلاعات اجتماعی مبهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039325,
author = {خلیلی طرقبه, صائمه and صالحی فدردی, جواد and امین یزدی, سیدامیر and انصاری اول, زهره},
title = {تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2013},
volume = {20},
number = {3},
month = {June},
issn = {1023-9510},
pages = {301--311},
numpages = {10},
keywords = {اضطراب اجتماعی، سوگیری تفسیر منفی، سوگیری تفسیر مثبت، اطلاعات اجتماعی مبهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر
%A خلیلی طرقبه, صائمه
%A صالحی فدردی, جواد
%A امین یزدی, سیدامیر
%A انصاری اول, زهره
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2013

[Download]