مدل سازی در مهندسی, دوره (9), شماره (24), سال (2011-6) , صفحات (83-95)

عنوان : ( بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره )

نویسندگان: فاطمه کریمی زاد گوهری , اکبر شاهسوند , صادق علیخانی محمدآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر فرایندهای مهندسی شیمی، پدیدههای انتقال جرم و انتقال حرارت جزو جدایی ناپذیر فرایندها می باشند. در این مقاله، با استفاده از یک دستگاه آزمایشگاهی، به بررسی تجربی همزمان دو پدیده انتقال جرم و حرارت پرداخته شده است. در این دستگاه، وجود پدیدههای چگالش و تبخیر که در اثر انتقال حرارت ایجاد میشوند، باعث به وجود آمدن انتقال جرم گردیده و در نهایت بر ضریب انتقال حرارت تأثیر میگذارند. همچنین وجود انتقال جرم، توزیع دما در پدیده انتقال حرارت را تغییر داده و باعث ایجاد تغییرات کلی در شار حرارتی می گردد. آزمایش های متعددی با تغییر پارامترهای مختلف مانند دما و دبی برای هر دو سیال آب و هوا انجام گرفته است. از مقایسه نتایج حاصل از این آزمایش ها و نتایج حاصل از مدلسازی فرایند به وجود پدیده اثر دیواره و تأثیر آن بر دمای آب خروجی از سیستم پی برده شد و مجدداً مدلسازی فرایند با اعمال اثر مذکور تصحیح گردید. بررسی انجام شده در این پژوهش مبین تأثیر پارامترهای فرایندی بر تغییرات اثر دیواره بوده و در بین پارامترهای مذکور دما و دبی هوا بیشترین تأثیر را در وقوع این اثر خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان, میعان, تبخیر, تجربی, مدل سازی, اثر دیواره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039332,
author = {فاطمه کریمی زاد گوهری and شاهسوند, اکبر and علیخانی محمدآباد, صادق},
title = {بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2011},
volume = {9},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-4854},
pages = {83--95},
numpages = {12},
keywords = {انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان، میعان، تبخیر، تجربی، مدل سازی، اثر دیواره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره
%A فاطمه کریمی زاد گوهری
%A شاهسوند, اکبر
%A علیخانی محمدآباد, صادق
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2011

[Download]