پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (6), شماره (19), سال (2013-5) , صفحات (41-59)

عنوان : ( گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , حسن حکیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط رقابتی امروزی، نقش مدیران سازمانها و نوع روابط آنها با کارکنان در دست­یابی به اثربخشی سازمانی از اهیمت خاصی برخوداراست. این مطالعه با مبنا قراردادن نظریه عاملیت و خادمیت، به بررسی تاثیر تجانس این دو سازه در ارتباط با نقش مدیران عامل و اعضای هیأت ­مدیره بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پرداخته­است. بدین منظور 108 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت­مدیره و 500 نفر از کارکنان 20 شرکت صنایع غذایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل واریانس و آزمون تی، تفاوت میانگین رفتار شهروندی سازمانی در سه گروه مشخص گردید. نتایج نشان داد که وجود تجانس در دیدگاه مدیران عامل و اعضای هیأت­مدیره برحسب عاملیت بر بروز رفتار شهروندی سازمانی تأثیر منفی دارد. همچنین مشخص گردید که در شرکت­هایی که مدیران عامل واعضای هیأت­مدیره­های آنها هر دو نقش عاملیت دارند نسبت به شرکت­هایی که مدیران عامل و هیأت­مدیره­های آنها دارای دیدگاه­های متفاوت از نظر عاملیت و خادمیت می­باشند، میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنها تفاوت ندارد. اما مشخص شد، وجود تجانس در دیدگاه مدیران عامل واعضای هیأت مدیره برحسب خادمیت، بر بروز رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی

نظریه عاملیت؛ نظریه خادمیت؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ مدیران عامل؛ هیأت مدیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039336,
author = {مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and حکیمی, حسن},
title = {گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {19},
month = {May},
issn = {2538-3418},
pages = {41--59},
numpages = {18},
keywords = {نظریه عاملیت؛ نظریه خادمیت؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ مدیران عامل؛ هیأت مدیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حکیمی, حسن
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2013

[Download]