سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24

عنوان : ( کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , فاطمه زرندی , بهرام شریف نبی , ضیائ الدین بنی هاشمی , سید بدرالدین ابراهیم طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توماتیناز یک آنزیم مهم در تجزیه ترکیبات فیتوآلکسینی بشمار می رود. فیتوآلکسین ها بعنوان اولین سد دفاعی گیاه در مقابله با پاتوژن ها بشمار می رود. مطالعات اولیه نویسندگان حضور ژن توماتیناز را در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM) تایید نمود. این مطالعه با هدف مطالعه توالی کامل این ژن و بررسی تنوع آن در نژاد های 1 و 1.2 بعنوان دو نژاد رایج در ایران انجام شد. بدین منظور با استفاده از پرایمرهای اختصاصی PSh30-F/R توالی کامل ژن توماتیناز از DNA ژنومی دو نژاد مورد مطالعه تکثیر شد. باند های تکثیر شده به اندازه 1.1 کیلوباز در وکتور pTG-19 کلون گردید. تکنیک کلنی PCR با پرایمرهای اختصاصی و پرایمرهای یونیورسال M13 به منظور تایید کلونی های نوترکیب بکارگرفته شد و بمنظور تایید نهایی توالی یابی بصورت دو جهته انجام شد. آنالیز داده های حاصل نشان داد که توالی تکثیر شده در دو نژاد مربوط به ژن توماتیناز است. این توالی ها شباهت بالائی با توالی گزارش شده از ژن توماتیناز مربوط به فرم اختصاصی Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi نشان داد. این مطالعه به شناسائی چندین موتاسیون در توالی این ژن در نژاد های 1 و 1.2 منتج شد.

کلمات کلیدی

, توماتیناز, کلونینگ, تنوع ژنی, قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039339,
author = {شکوهی فر, فرهاد and فاطمه زرندی and بهرام شریف نبی and ضیائ الدین بنی هاشمی and سید بدرالدین ابراهیم طباطبائی},
title = {کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توماتیناز، کلونینگ، تنوع ژنی، قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis
%A شکوهی فر, فرهاد
%A فاطمه زرندی
%A بهرام شریف نبی
%A ضیائ الدین بنی هاشمی
%A سید بدرالدین ابراهیم طباطبائی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]