مدل سازی در مهندسی, دوره (11), شماره (33), سال (2013-9) , صفحات (27-43)

عنوان : ( مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت )

نویسندگان: فاطمه کریمی زاد گوهری , اکبر شاهسوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر فرآیند های مهندسی شیمی پدیده ه ای انتقال جرم و انتقال حرارت جز ء جدایی ناپذیر فرآیند ها می باشند. در این مقاله با استفاده از یک دستگاه آزمایشگاهی، به بررسی تجربی همزمان این دو پدیده در فرآیند های مهندسی شیمی و تاثیراتی که بر روی هم و بر روی فرآین دها می توانند داشته باشند، پرداخته شده است . در این دستگاه وجود پدیده ه ای چگالش و تبخیر که در اثر انتقال حرارت ایجاد می شوند، می توانند باعث انتقال جرم شده و در نهایت بر ضریب انتقال حرارت تاثیر می گذارند همچنین وجود انتقال جرم ، توزیع دم ا در پدیده انتقال حرارت را تغییر داده و باعث ایجاد تغییرات کلی در شار حرارتی می گردد. آزمایشات متعددی ب ا تغییر پارامتر ه ای مختلف مانند دم ا و دبی برای هر دو سیال آب و هو ا انجام گرفته است ؛ که از نتایج حاصل از این آزمایشات در بررسی انواع شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه عملکرد این شبکه ه ا ب ا یکدیگر و با نتایج حاصل از آزمایشات استفاده شده است . از جمله شبکه ه ای عصبی استفاده و RBF یا Radial Basis Function شده در این مقاله می توان به شبکه اشاره نمود. بررسی های انجام شده MLP یا Multi Layer Perceptron شبکه ب ه دلیل عدم امکان فیلتر نمودن نویز قادر به MLP حاکی از این است که شبکه به دلیل دارا بودن مبنای تئوری RBF پیش بینی مناسب نیست درحالی که شبکه قویتر عملکرد بهتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, انتقال جرم, انتقال حرارت, تجربی, شبکه عصبی مصنوعی , MLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039342,
author = {فاطمه کریمی زاد گوهری and شاهسوند, اکبر},
title = {مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {33},
month = {September},
issn = {2008-4854},
pages = {27--43},
numpages = {16},
keywords = {انتقال جرم، انتقال حرارت، تجربی، شبکه عصبی مصنوعی ،MLP .RBF},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت
%A فاطمه کریمی زاد گوهری
%A شاهسوند, اکبر
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2013

[Download]