مطالعات تفسیری, دوره (1), شماره (11), سال (2012-12) , صفحات (109-128)

عنوان : ( مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآن )

نویسندگان: ایوب اکرمی , سیدمحمد مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله سبک‌های تفسیری نوپدید، تفسیر قرآن به ترتیب نزول است. درخصوص روائی و اعتبار این روش و نیز پیامدهای مثبت یا منفی آن داوری‌های متفاوتی رخ نموده است. بخش عمده این داوری‌ها مربوط به این سئوال است که آیا روش تفسیری مزبور مبانی و پیش فرضهای محکمی دارد یا نه؟ در این نوشتار ابتدا پیش فرضهای اصلی این روش مانند : 1- تدریجی بودن نزول قرآن و تناسب آن با روش تفسیر نزولی 2- توقیفی بودن ترتیب نزول به استناد مصحف امام علی(ع)وبرخی شواهد دیگر3-اجتهادی بودن ترتیب کنونی 4-سازگاری تفسیر موضوعی با ترتیب نزول 5- امکان تعیین ترتیب نزول به استناد روایات ترتیب نزول، مطرح شده‌اند، با این فرض که منابع دیگر تعیین ترتیب نزول مانند روایات اسباب نزول، روایات مکی و مدنی، شاخص‌های لفظی و مضمونی آیات و امثال آن به تنهایی ارزش استنادی ندارند. آنگاه چگونگی ارتباط پیش فرضهای یاد شده با این دیدگاه، به بحث گذاشته شده‌ و مورد نقد وبررسی قرار گرفته‌اند. این قلم معتقد است که برخی از ایرادهای منتقدان تفسیر نزولی نسبت به فوائد ادعائی این روش تفسیری می‌تواند وارد باشد اما بخش عمده‌ای از ایرادهای آنان نسبت به مبانی و پیش فرضهای روش مزبور، وارد نبوده و قابل نقد است، هم چنانکه بدون پذیرش این پیش فرضها اقدام به تفسیر ترتیب نزولی قرآن اقدام موجهی نیست.

کلمات کلیدی

, نزول تدریجی, توقیفیت, ترتیب نزول, روایات, روش موضوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039345,
author = {اکرمی, ایوب and مرتضوی, سیدمحمد},
title = {مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآن},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2012},
volume = {1},
number = {11},
month = {December},
issn = {2228-7256},
pages = {109--128},
numpages = {19},
keywords = {نزول تدریجی، توقیفیت، ترتیب نزول، روایات،روش موضوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی و پیش فرض های رویکرد تفسیر ترتیب نزولی قرآن
%A اکرمی, ایوب
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2012

[Download]