سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24

عنوان : ( ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه )

نویسندگان: ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنوم گیاهان دارای تعداد زیادی از ژن های مقاومت می باشد که در سیستم دفاعی گیاه جهت مقابله با عوامل بیمارگر مشارکت دارند. ژن MRGH21 از جمله همولوگ ژن های مقاومت است که به دلیل حضور دومین های خاص در گروه پروتئین های نوع TIR-NBS-LRR قرار می گیرد. ژن MRGH21 به همراه ژن Fom1 در یک گروه لینکاژی قرار دارند. ژن Fom1مسئول مقاومت به نژادهای 0 و 2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. Melonis عامل زردی و پژمردگی آوندی در خربزه می باشد. به منظور ردیابی بخشی از ژن MRGH21 در خربزه ایرانی رقم خاتونی بر اساس توالی کانتیگ BAC31O16 یک جفت آغازگر اختصاصی برای اگزون های اول و دوم این ژن طراحی گردید. قطعه تکثیر شده در وکتور pTG19 کلون گردید و بصورت دو جهته توالی یابی شد. با استفاده از نرم افزار های Seqman و BLAST نتایج مورد آنالیز قرار گرفت. الگوی الکتروفورزی محصول PCR تکثیر تک باند اختصاصی با اندازه مورد انتظار ( 1500 جفت باز) را نشان داد. آنالیز BLAST انطباق کامل توالی تکثیر شده را با توالی ژن MRGH21 تائید نمود. نتایج این مطالعه حضور ژن MRGH21 را در سطح ژنوم رقم خاتونی تائید شد. انتظار می رود دیگر ژن های این گروه لینکاژی نیز در این رقم قابل ردیابی باشد.

کلمات کلیدی

, همولوگ ژن های مقاومت, ژن MRGH21, خربزه, ارقام مقاوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039347,
author = {ناهید عباسپور and شکوهی فر, فرهاد},
title = {ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {همولوگ ژن های مقاومت، ژن MRGH21، خربزه، ارقام مقاوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه
%A ناهید عباسپور
%A شکوهی فر, فرهاد
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]