هفتمین نشست نقد ادبی (نقد تاریخ گرایی نو) , 2009-05-18

عنوان : ( Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) )

نویسندگان: عذرا قندهاریون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از اصول نقد تاریخ-گرایی نو در بررسی متون، نگاهی دقیق به فیلم گبه نشانگر ارتباط بین گفتمان غالب و فرهنگ عامه ی ایران است. علی رغم ادعای کارگردان مبنی بر رویکرد روشنفکرانه و عدم تاثیرپذیری از فرهنگ عامه ، او نیز بخشی از این گفتمان غالب (پدرسالار) را در فیلم گبه (1374) رقم می زند. این خوانش، مبنی بر نادیده گرفتن بعد هنری فیلم نیست؛ بلکه کوششی است بر مطالعه ی گبه ورای نام و شهرت کارگردان. خواسته یا ناخواسته، او نیز برآیند گفتمان غالب جامعه ی خود و مبلغ فرهنگ پدرسالارانه است.

کلمات کلیدی

, نقد تاریخ-گرایی نو, فیلم گبه (1374), فرهنگ عامه , گفتمان غالب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039350,
author = {قندهاریون, عذرا},
title = {Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو)},
booktitle = {هفتمین نشست نقد ادبی (نقد تاریخ گرایی نو)},
year = {2009},
location = {ُShiraz, ايران},
keywords = {نقد تاریخ-گرایی نو، فیلم گبه (1374)، فرهنگ عامه ، گفتمان غالب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو)
%A قندهاریون, عذرا
%J هفتمین نشست نقد ادبی (نقد تاریخ گرایی نو)
%D 2009

[Download]