پژوهش های اجتماعی اسلامی, دوره (19), شماره (98), سال (2013-11) , صفحات (39-62)

عنوان : ( فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین )

نویسندگان: جواد نوایی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلسفه سیاسی اسلام، در راستای اهداف و تئوری‌های بلند خویش و در راستای تدوین سبک زندگی اسلامی تمدن آفرین، به مقولة الزام، توجهی بایسته دارد. زیرا تحقّق غایات و اهداف خود را وابسته به الزاماتی نظیر برنامه‌ریزی و اطاعت از ناحیة مردم و حکمرانان می‌داند. مقوله‌ای که در ساختمان تفکّر اسلامی، به آن اهتمام جدّی ورزیده شده است. در این نوشتار، ابتداء به ماهیّت فلسفة سیاسی به عنوان عامل فهم چگونگی ادارة جامعه، ساخت قدرت و نحوة حکمرانی و دخالت آن در زندگی مسلمین پرداخته شده است. فلسفة سیاسی با اخلاق، نسبتی روشن و عقلانی دارد. الزام سیاسی، در واقع تعهّد اخلاقی شهروندان، به انجام دستورات و سبک زندگی اسلامی است. دستوراتی که بالمآل منجر به ساخت تمدنی عظیم و شکوه‌آفرین گردد. سبک زندگی اسلامی، نمود ارزش‌ها و سنّت‌های مشترک دینی در حوزة عمل اجتماعی است. سبکی از رفتار اجتماعی که در مقام تحقّق و عینیّت، تمدنی اسلامی را پدید آورد. این مقوله، با توجه به جامعیتّی که اسلام دارد امری کاملاً میسور و بایسته است. امری که در روزگاران اولیه سروری و سیادت و پیش‌قراولی تمدنی را به مسلمین داده است. در این نوشتار، به الزامات تمدنی تدوین برنامة سبک زندگی اسلامی از منظر اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, فلسفة سیاسی, اسلام, الزام, سبک زندگی, تمدن, پاسخ به عزّت و شوکت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039351,
author = {جواد نوایی and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین},
journal = {پژوهش های اجتماعی اسلامی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {98},
month = {November},
issn = {****-0093},
pages = {39--62},
numpages = {23},
keywords = {فلسفة سیاسی، اسلام، الزام، سبک زندگی، تمدن، پاسخ به عزّت و شوکت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین
%A جواد نوایی
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهش های اجتماعی اسلامی
%@ ****-0093
%D 2013

[Download]