کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا , 2013-12-12

عنوان : ( مقایسه تاثیر دو روش آب درمانی و ماساژ بر میزان شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن )

نویسندگان: مهدی مهجور , علی اکبر هاشمی جواهری , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوامع مختلف مطرح بوده است. از اینرو محققان روش های مختلف درمانی مانند دارو درمانی، حرکت درمانی در خشکی و آب، ماساژ درمانی و... و نهایت جراحی را به کار برده اند) 8(. تاکنون مطالعات زیادی اثربخشی دو روش آب درمانی و ماساژ را بر درمان کمردرد و سرعت بخشیدن به اختلالات حاد و مزمن تائید کرده اند. اولسن و همکاران در یک مقاله مروری درباره .) تاثیر آب درمانی بر روی درمان کمردرد به این نتیجه رسیدند که تمرین در آب تاثیرات مفیدی در درمانکمردرد دارد) 2 پریید نیز در مطالعهای به این نتیجه رسید که ماساژ در کاهش درد و بهبود عملکرد نسبت به روشهای درمانی دیگر تاثیر بهتری دارد) 9(. تمامی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه تاثیر این دو روش را به تنهایی بر روی درمان کمردرد بررسی کرده اند و نهایتاه اینکه آنها را با مدالیتههای دیگر مقایسه کرده اند. از این رو هدف از این مطالعه مقایسه آب درمانی و ماساژ بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن می باشد.

کلمات کلیدی

, آب درمانی, ماساژ , کمردرد مزمن, شدت درد, ناتوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039372,
author = {مهجور, مهدی and هاشمی جواهری, علی اکبر and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {مقایسه تاثیر دو روش آب درمانی و ماساژ بر میزان شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن},
booktitle = {کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب درمانی، ماساژ ، کمردرد مزمن، شدت درد، ناتوانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر دو روش آب درمانی و ماساژ بر میزان شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن
%A مهجور, مهدی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا
%D 2013

[Download]