حیات- HAYAT, دوره (18), شماره (5), سال (2013-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی )

نویسندگان: سهیلا محمدی ریزی , معصومه کردی , محمدتقی شاکری , جواد صالحی فدردی , لیلی حفیظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: استرس‌های محیطی از جمله استرس‌های زندگی و فشارهای شغلی به برهم زدن عملکرد سیستم هورمونی و اختلالات مربوط به الگوی خون‌ریزی قاعدگی منجر می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان استرس شغلی ماماها و ارتباط آن با الگوی خون‌ریزی قاعدگی بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی و در مورد 150 مامای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انجام یافت. ماماهای مورد پژوهش علاوه بر تکمیل پرسشنامه‌های مربوط به مشخصات فردی و محتوای شغلى کارازک، در بدو ورود به مطالعه فرم ثبت روزانه­ قاعدگی را به منظور ثبت طول دوره، مدت خون‌ریزی و چارت هیگام را به منظور ثبت مقدار خون‌ریزی طی سه دوره قاعدگی تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار آماری SPSS v.14 و آزمون‌های آماری تی دانشجویی، ­آنالیز ­واریانس یک طرفه، من­ویتنی، کای‌اسکوئر­، ضریب همبستگی و مدل رگرسیون خطی انجام گرفت. یافته‌ها: 3/21% ماماها استرس شغلی خفیف، 3/19% متوسط و 3/59% شدید داشتند. متوسط مدت خون‌ریزی قاعدگی 06/7 روز، طول دوره 99/27 روز و مقدار خون‌ریزی 72/79 سی‌سی بود و بین میزان استرس شغلی با مدت خون‌ریزی، طول دوره قاعدگی و نظم قاعدگی رابطه معنادار وجود داشت (به ترتیب 001/0>p، 03/0= p، 001/0>p) اما با مقدار خون‌ریزی رابطه معناداری دیده نشد (116/0=p). نتیجه‌گیری: در این مطالعه استرس شغلی با الگوی خون‌ریزی قاعدگی ماماها ارتباط داشت. لذا اتخاذ راه‌کارهای مناسب جهت بهبود شرایط کار و مقابله با استرس از جمله حمایت‌های اجتماعی و حرفه‌ای ضروری است.

کلمات کلیدی

, استرس, قاعدگی, ماما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039376,
author = {سهیلا محمدی ریزی and معصومه کردی and محمدتقی شاکری and صالحی فدردی, جواد and لیلی حفیظی},
title = {بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی},
journal = {حیات- HAYAT},
year = {2013},
volume = {18},
number = {5},
month = {March},
issn = {1735-2215},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {استرس، قاعدگی، ماما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی
%A سهیلا محمدی ریزی
%A معصومه کردی
%A محمدتقی شاکری
%A صالحی فدردی, جواد
%A لیلی حفیظی
%J حیات- HAYAT
%@ 1735-2215
%D 2013

[Download]