کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا , 2013-12-12

عنوان : ( بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان )

نویسندگان: هنگامه پورحسن , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، آسیب ها جزگ گریز ناپذیر فعالیت های ورزشی به شمار می روند ) 9(. صحنه رقابت های ورزشی، تمرینات ورزشی و درگیری های ناشی از آن نیز همیشه و آسیب هایی را به همراه داشته است. در جدیدترین پژوهش ها گزارش شده است که بیشترین انواع آسیب ها، شامل کشیدگی ) 90.7 %(، پیچ خوردگی ) 83.8 %(، و شکستگی ها ) 88.6 %( بودند ) 22 (. در پژوهشی دیگر، بیشترین میزان عوارض، مربوط به آسیب های مفصلی و در حدود دو برابر مجموع سایر آسیب ها می باشد. آسیب های ،% عضلانی وتری در رتبه دوّم شکستگی ها در جایگاه سوّم قرار گرفته اند. در بین قسمتهای مختلف بدن، اندام تحتانی 90 اندام فوقانی 27 %، سر و صورت 1% تنه 7% از صدمات را به خود اختصاص داده اند و 29 % از صدمات نیز به موضع خاصی ارتباط داده نشده و به صورت کلی اظهار شده است ) 9(. در شرایط کنونی، انجام فعالیت های ورزشی برای جانبازان و معلولین اهمیت ویژه ای پیدا کرده و از یک وسیله تفریحی و درمانی پای فراتر گذاشته و به عنوان عاملی در جهت تکامل نارسائی های جسمانی و روانی آنان مدنظر قرار می گیرد. فعالیت های ورزشی از جمله وسایلی می باشند که نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال معلول به دوره سازگاری داشته و به آنان چگونه زندگی کردن و چگونه مقابله کردن با شرایط گوناگون را می آموزاند. 8(با وجود آنکه اطلاعات دقیقی از کمیت، کیفیت و مکانیزم آسیب ها در دست نیست، اما به نظر می رسد ورزشکار معلول ( 8 .) در اثر انجام تمرینات ورزشی و شرکت در مسابقات، با توجه به ماهیت رشته ورزشی، با صدمات خاصی مواجه می گردند ) 0 - % در پژوهش های اخیر گزارش شده است که در میان آسیب های ورزشی 37.7 % آسیب های عضلانی اسکلتی و 20.9 % بیماری یا مشکلات مربوط به معلولیت می باشند. استرس عضلانی با 93.1 % و بیماری یا مشکلات مرتبط با معلولیت با 26.6 رایج ترین آسیب ها هستند. آسیب های اندام فوقانی 90.3 %، آسیب سرو و گردن 22.7 %، آسیب اندام تحتانی 28.8 % و بیماری ها 20.9 % آسیب ها را تشکیل می دهند.) 9(توجه داشت که معلولان به علت عوارض ناشی از معلولیت، نسبت به افراد سالم از توانایی کمتری برخوردارند و به همین دلیل در معرض آسیب دیدگی می باشند. شرکت معلولان در رقابت های ورزش، احتمال آسیب دیدگی آنها را چند برابر می کند. برخی از آسیب های ورزشی نیز، تنها در ورزشکار معلول به وجود می آید 9(. با توجه به توانایی کمتر معلولان، اگر بخش دیگری از توانایی های آنها به علت آسیب های ورزشی محدود گردد، ادامه ( زندگی و انجام امور روزمره برای آنها بسیار مشکل تر خواهد شد. تحقیق گذشته نگر حاضر، با هدف بررسی شیوع آسیب ها و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان و بررسی عوامل مرتبط با آن از قبیل، نوع معلولیت، سابقه ورزشی و مدت معلولیت انجام شده است.

کلمات کلیدی

, والیبال معلولین, صدمات ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039379,
author = {پورحسن, هنگامه and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان},
booktitle = {کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {والیبال معلولین، صدمات ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان
%A پورحسن, هنگامه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا
%D 2013

[Download]