تحقیقات دام و طیور, دوره (1), شماره (3), سال (2013-5) , صفحات (1-8)

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی )

نویسندگان: مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی , فاطمه گنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روش تولید گاز و کیسه های نایلونی از دو رأس گوساله دارای فیستولای شکمبه ای استفاده شد. گوساله ها در حد نگهداری با جیره های شامل کنسانتره و علوفه دو بار در روز تغذیه 72 و 96 ساعت بعد از انکوباسیون ،48 ،36 ،24 ،16 ،8 ،4 ، شدند. عمل قرائت و ثبت میزان گاز تولیدی ناشی از تخمیر در ساعات 2 انجام گرفت. انکوباسیون کیسه های نایلونی حاوی نمونه های خوراک نیز در زمان های یاد شده صورت گرفت . مقادیر ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی نمونه های آزمایش (EE) چربی خام ،(CP) پروتئین خام ،(ASH) خاکستر ،(OM) ماده آلی ،(DM) 0 و / برای ماده خشک 31 b و a 3 درصد بود. ضرایب / 5 و 32 درصد بدست آمد. کلسیم آن بالا و 6 ،15/1 ،9 ،91 ، به ترتیب برابر 45 2 درصد بود. آزمون تولید گاز نشان داد / 0 برآورد گردید. مقدار تانن کل در برگ درخت عناب حدود 7 / 0/18 و 34 NDF 0/35 و برای 49 درصد بود. / که هضم بخش محلول و نامحلول ولی قابل هضم برابر 64

کلمات کلیدی

, برگ عناب, ترکیب شیمیایی, تولید گاز, کیسه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039385,
author = {مسلم باشتنی and محمد رضا تهرانی and ناصریان, عباسعلی and محمد حسن فتحی and فاطمه گنجی},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2013},
volume = {1},
number = {3},
month = {May},
issn = {2322-1747},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {برگ عناب، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، کیسه های نایلونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی
%A مسلم باشتنی
%A محمد رضا تهرانی
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمد حسن فتحی
%A فاطمه گنجی
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2013

[Download]